تحلیل محتوای عناصر دیداری، شنیداری و ساختاری موثر بر اختلال استرس پس از ضربه‌ی جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای عناصر دیداری و شنیداری و ساختاری در مناطق جنگی دوره­ی دفاع مقدس برای اختلال استرس پس از ضربه انجام شد.
روش­کار: پژوهش حاضر از نوع  کتابخانه­ای و تحلیل محتوا است و محتوای مورد نظر مربوط به مناطق عملیاتی جبهه­ی جنوب می­باشد. با استفاده از روش دلفی و با کمک روش نمونه­گیری در دسترس از میان فیلم­های دفاع مقدس، تعداد 33 فیلم انتخاب و تحلیل شدند. چک­لیست­های عناصر دیداری، شنیداری و ساختاری محقق ساخته­ی ارزیابی شده توسط 24 رزمنده در ارزیابی فیلم­های مورد نظر استفاده شدند. تحلیل محتوایی اطلاعات با روش­های آمار کیفی و تحلیل محتوایی انجام گردید.
یافته­ها: نتایج تحلیل محتوای فیلم­های دفاع مقدس نشان داد که در حوزه­های دیداری، شنیداری و ساختاری، موارد متنوع و گسترده­ای موجب ایجاد علایم اختلال استرس پس از ضربه در رزمندگان شده است.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج، عناصر دیداری، شنیداری و ساختاری، می­توانند بر ابتلا به اختلال استرس پس از ضربه در رزمندگان موثر باشند.

کلیدواژه‌ها