سوگیری تعبیر چهره‌های مبهم در افراد با خصیصه‌ی شخصیتی پارانویید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

مقدمه:طبق نظریه­های شناخت اجتماعی، سوگیری­های پردازش اطلاعات نقش مهمی در تعبیر و تفسیر روابط میان فردی و تعاملات اجتماعی بازی می­کنند. این نظریه­ها هم­سو با نظریه­های شناختی، بر پردازش اطلاعات یعنی شیوه­ی ادراک محرک­های بیرونی تاکید دارند. از این­ رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی سوگیری تعبیر چهره­های مبهم در افراد با خصیصه­ی شخصیتی پارانویید انجام شد.
روش­کار:در این پژوهش علی-مقایسه‌ای در 1392-1391، تعداد 40 دانشجوی پسر با خصیصه­ی شخصیتی پارانویید و 40 فرد بهنجار مراجعه­کننده به مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش­نامه­ی بالینی چندمحوری میلون-3 (1994) و تصاویر چهره­های مبهم برای سوگیری ادراکی (2012) در مورد شرکت­کنندگان اجرا گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون یومن­ویتنی تحلیل شدند.
یافته­ها:نتایج نشان داد که تفاوت معنی­داری بین افراد با خصیصه­ی شخصیتی پارانویید و بهنجار در سوگیری تعبیر چهره­های مبهم (0001/0=P) وجود دارد.
نتیجه­گیری:افراد با خصیصه­ی شخصیتی پارانویید سوگیری بیشتری نسبت به افراد بهنجار در تعبیر چهره­های مبهم دارند. نتایج این پژوهش بیانگر اهمیت توجه به سوگیری تعبیر افراد با خصیصه­ی شخصیتی پارانویید یا حتی مبتلا به اختلال شخصیت پارانویید است زیرا این سوگیری می­تواند اثرات چشمگیری بر الگوهای رفتاری افراد داشته باشد و سبب تخریب عملکرد آن­ها شود. هم­چنین، سوگیری نسبت به پردازش نشانه­های منفی به نظر می­رسد عمده­ترین عنصر شناختی دخیل در روابط بین فردی باشد.

کلیدواژه‌ها