هیجانات درک شده‌ی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری: مطالعه‌ی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بیمارستان روان‌پزشکی کارگر نژاد، کاشان، ایران

2 دانشیار گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بیمارستان روان‌پزشکی کارگر نژاد، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: عوامل اجتماعی متعددی در اختلال وسواسی-اجباری نقش بازی می‌کنند و نوع رفتار و هیجانات خانواده درارتباط با بیمار از جمله عوامل مهم در شروع، شدت و عود اختلال وسواسی-اجباری شناخته شده است. مطالعه‌ی حاضر به منظور شناخت هیجانات درک شده‌ی بیمار در محیط خانواده انجام گرفته است.
روش‌کار: مطالعه‌ی حاضر از نوع کیفی می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند بر روی 10 بیمار مبتلا به اختلال  وسواسی-اجباری انجام شد. در این مطالعه از روش Focus Group جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تمام اظهارات  بیماران ضبط و کلمه به کلمه پیاده گردید. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که هیجانات ادراک شده بیماران در 4 حیطه‌ی مربوط به هیجانات ابراز شده در خانواده شامل آمیختگی بیش از حد، انتقادگری، بی‌توجهی و عدم حمایت عاطفی و خشونت طبقه‌بندی می‌شود و این هیجانات باعث برانگیختن احساساتی نظیر عدم اعتماد به نفس، احساس تحت کنترل بودن، نداشتن حریم شخصی، احساس درک نشدن، خشم وعصبانیت، احساس گناه و ناامیدی، احساس تنهایی، افسردگی، بی‌ارزشی، بی‌توجهی و طرد شدن، اضطراب و خودسرزنشی در بیماران شده بود.
نتیجه‌گیری: هیجانات درک شده‌ی بیماران از سوی خانواده، گویای واکنش‌های غیر انطباقی خانواده در ارتباط با بیمار می‌باشد که خود، تهدیدکننده‌ی سلامت بیماران و شکست نتایج درمانی و شدت و عود اختلال وسواسی-اجباری می‌باشد. هیجانات درک شده‌ی بیماران به گونه‌ای بیانگر عدم آموزش خانواده، عدم آشنایی آنان با ماهیت بیماری‌های روان‌پزشکی و به نوعی آشفتگی روانی و ارتباطات ناسالم در محیط خانواده می‌باشد بنابراین برگزاری جلسات آموزش خانواده به عنوان پایه و مکمل درمان در پیشگیری از عود اختلال وسواسی-اجباری باید مورد توجه درمانگران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Cannon, Walter B. The James-Lange theory of emotion: A critical examination and an alternative theory. Am J Psychol 1927; 39: 106-24.
 2. Butzlaff RL, Hooley JM. Expressed emotion and psychiatric relapse. A meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 1998; 55: 547-52.
 3. Lobban F, Barrowclough C, Jones S. Does expresssed emotion need to be undrestsnd within a more systematic framework? Soc Psychiatr Psychiatr Epidemiol 2006; 41: 50-55.
 4. Chien WT, Chan SW. Further validation of the Chinese version of the level of expressed emotion scale for research and clinical use. Int J Nurs Stud 2010; 47(2): 190-204.
 5. Hibbs ED, Hamburger SD.Determinants of expressed emotions in families of disturbed and normal children. Journal of perceptions of their parents and the course of their illness. Br J Psychiatry 1999; 153: 344-53.
 6. Steketee G, Vannoppen B. Familyapproches to treatment for obsessive compulsive disorder. J Psychiatry 2003; 25(1): 43-50.
 7. Steketee G. Social support and treatment outcome of obsessive compulsive disorder at 9 month followup. Behavioral perceptions of their parents and course of their illness. Br J Psychiatry 1993; 153: 344-53.
 8. Scazufca M, Kuipers E. Copeing sterategies in relatives of people with schizophrenia before and after psychiatric admission. Br J Psychiatry 1992; 174(2): 154-8.
 9. Barrowclough C, Haddock G, Lowen I, Conner A, Pidliswyi J, Tracey N. Staff expressed emotion and cousal attributions for client problems on a cow security unit: an explatory study. Schizophr Bull 2001; 27(3): 517-29.
 10. Shanmugiah A, Varchese M, Khama S. Expressed emotions in obsessive compulsive disorder. Indian J Psychiatry 2002; 44(1): 14-18.
 11. Leonard HL, Swedo SE, Lenane MC, Rettew DC, Hamburger SD, Bartko JJ, et al. A 2-7 year followup study of 54 obsessive compulsive children and adolescents. Arch Gen Psychiatry 1993; 50: 429-39.
 12. Koujalgi SR, Nayak RB, Pandurangi AA, Patil NM. Family functioning in patients with obsessive compulsive disorder: A case-control study. Medical journal of Dr. D.Y. Patil University 2015; 8(3): 290-4.
 13. Bhugra D, McKenzi K. Expressed emotion across cultures. Adv Psychiatr Treat 2003; 20(4): 342-8.
 14. Wendel JS, Miklowiz DJ, Richards JA, George EL. Expressed emotion and attributions in the relative of bipolar patients:an analysis of problem-solving interactions. J Abnorm Psychiatry 2000; 109(4): 792-6.
 15. Kuipers E, Onwumere J, Bebbingtn P.Cognitive model of care giving in psychosis. Br J Psychiatry 2010; 196: 259-65.
 16. Tynes LL, Salins C, Skiba W, Wihstead Dk. A psycho- educational and support group for obsessive compulsive disorder patients and their significant others. Compr Psychiatry 1992; 33: 197-201.
 17. Chambless DL, Steketee G. Expressed emotion and behavior therapy outcome: A prospective study with obsessive compulsive and agrophobic out patients. J Consult Clin Psychol 1999; 67: 658-65.
 18. Emmekamp PMG, Delange I. Spouse involvement in the treatment of obsessional neurosis in a family setting. Aust NZJ Psychiatry 1983; 21: 341-6.
 19. Chien WT, Norman J. A randomised controlled trial of a mutual support group for family caregivers of patients with schizophrenia. Int Nurs Stud 2004; 41(6): 637-46.
 20. Beradis DD, Campandla D, Serroni N, Gambi F, Carano A, Rovere RL. Insight and percieved expressed emotion among adult outpatients with obsessive compulsive disorder. J Psychiatr Pract 2008; 14(3): 154-59.