تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلالات طیف اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران استاد مدعو دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه: با وجود توانمندی‌ها و قابلیت‌های فن‌آوری و اثرات مثبت آن در کمیت و کیفیت یاددهی و یادگیری، متاسفانه حوزه‌ی آموزش دانش‌آموزان با نیازهای آموزشی ویژه، به دور از تحولات رخ داده قرار گرفته است و نیازمند توجه جدی در این زمینه می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال طیف اوتیسم در درس ریاضی بود.
روش‌کار: در این کارآزمایی بالینی در سال 92-1391 انجام شد. آزمودنی‌ها 30  نفر از دانش‌آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم در شهر تهران می‌باشند که به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. قبل از شروع مطالعه، تمام آزمودنی ها با آزمون محقق‌ساخته یادگیری ارزیابی شدند. سپس در گروه آزمون، ابتدا معلم درس خود را در مفاهیم مورد نظر (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) به طور کامل به دانش‌آموزان ارایه داد و از بازی رایانه‌ای به عنوان مکملی برای مفهوم آموزش استفاده شد. از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کواریانس) به منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل نتایج با استفاده تحلیل کواریانس نشان داد که پس از آموزش تفاوت معنی‌داری در یادگیری گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد ایجاد شده است (001/0 P≥).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که استفاده از بازی رایانه‌ای آموزشی به عنوان مکمل آموزش در درس ریاضی باعث افزایش یادگیری دانش‌آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم می‌شود لذا پیشنهاد می‌شود که در آموزش مفاهیم ریاضی از فن‌آوری‌های نوین آموزشی به خصوص بازی‌های رایانه‌ای در کنار شیوه‌ی سنتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Newton D, Eren R, Ben-Avie M. Visual supports for individuals with autism spectrum disorders. J Spec Educ Technol 2013; 28(2): 53-8.
 2. Adam T, Tatnall A. Use of ICT to assist students with learning difficulties: An actor-network analysis. IFIP Adv Inform Commun Technol 2010; 324: 1-11.
 3. Boser K, Lathan C, Safos C, Shewbridge R, Samango-Sprouse C, Michalowski M. Using therapeutic robots to teach studens with autism in the classroom. In: Boser K, Goodwin M, Wayland S. (editors). Technology tools for students with autism. Baltimore: Paul H. Brookes; 2014: 85-104.
 4. Lou Y, Abrami PC, Apollonia S. Small group and individual learning with technology: a meta analysis. Rev Educ Res 2012; 71(3): 449-521.
 5. Woodward J, Rieth H. A historical review of technology research in special education. Rev Educ Res 2011; 67(4): 503-36.
 6. Becker K. The magic bullet: A tool for assessing and evaluating learning potential in games. Int J Game-Based Learn 2011; 1(1): 19-31.
 7. Mulloy A, Lang R, Reilly M, Sigafoos L. Gluten-free and casein-free diets in treatment of autism spectrum disorders. A systematic review. Res Autism Spectr Disord 2010; 4: 328-39.
 8. Margharet G, Richard G. Foundations of education of exceptional children: What teachers should know about special education. Sharifidaramadi P. (translators). Tehran: Danje; 2007. (Persian)
 9. Matson JL, Kozlowski AM. The incrensing prevalence of autism spectrum disorder. Res Autism Spectr Disord 2011; 5: 418-25.
 10. Velayati E. [Computer games and role in teaching and student learning mentally retarded]. Journal of exceptional education 2012; 109: 46-54. (Persian)
 11. Honeycutt BT. Students' perceptions and experiences in a learning environment that uses an instructional games as a teaching strategy. Ph.D. Dissertarion. United States of North Carolina.
 12. Velayayi E, Zaraii Zavaraki A. [The effects of computer games on learning, retention and motivation for academic achievement of students with mental retardation]. Special psychology 2013; 9(3): 122-8. (Persian)
 13. Akhavast A. [Educational games and its impact on teaching-learning process educable mentally retarded students]. Journal of exceptional education 2009; 91: 40-9. (Persian)
 14. Mohamadi M. [Evaluation of school teachers about the effectiveness of play in learning and social and emotional development of students with intellectual disabilities in elementary school]. 1999, Shahid Bahonar undergraduate thesis Higher Education Center. (Persian)
 15. Baghbani AR. [Use mnemonics for program improvement metacognition in people with severe intellectual disabilities]. Special education 2008; 81: 55-60. (Persian).
 16. Farahbod M. [Effect of fine motor skills in children 6-4 years old educational games support center nursery safe, 1999]. MS. Dissertation. University of Medical Sciences. (Persian)
 17. Kim S, Chang M. Computer games for the math achievement of diverse students. Educ Technol Soc 2010; 13(3): 224-32.
 18. Reis MG, Cabral L, Peres E, Bessa A, Valente A, Morais R, et al. Using information technology based exercise in primary mathematics technology of children with cerebral palsy and mental retardation: A case study. Turk Online J Educ Technol 2010; 9: 106-118.
 19. Mazurek M, Wenstrup C. Television, video game and social media use among children with ASD and typically developing siblings. J Autism Dev Disord 2013; 43(6): 1258-71.
 20. Ferguson B, Gillis J, Sevlever M. A brief group intervention using video games to teach sportsmanship skills to children with Autism Spectrum Disorders. Child Fam Behav Ther 2013; 35(4): 293-306.
 21. Mongillo G. Instructional games: scientific language, concept understanding, and attitudinal development of middle school learners. Ph.D. Dissertarion. Fordham University, 2006.
 22. Costa S, Resende J, Soares, F., Ferreira, M., Santos, C., Moreira, F. Applications of simple robots to encourage social receptiveness of adolescents with autism. Conference Proceedings: Annual International Conference of the IEEE on Engineering in Medicine and Biology Society; 2009: 5072-5.
 23. Newton D, Eren R, Ben-Avie M. Visual supports for individuals with autism spectrum disorders. J Spec Educ Technol 2013; 28(2): 53-8.