غربالگری اختلالات روان‌پزشکی در میان بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت استان خراسان رضوی در سال 1393

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسنده

کارشناسی ارشد روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران

چکیده

مقدمه: بررسی وضعیت سلامت جسمی و روانی بهورزان، به عنوان پرسنل شاغل در محیطی‌ترین سطح خدمات بهداشتی، زیربنای خدمات بهداشتی اولیه در ایران می‌باشد.
روش‌کار: پژوهش حاضر با هدف غربالگری اختلالات روان‌پزشکی در میان 1013 نفر از  بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392 انجام شد.ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه‌ی نود سئوالی (SCL-90) بود که  یکی از پراستفاده‌ترین ابزار تشخیص روان‌پزشکی است. جهت تحلیل داده‌های آماری از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. برای توصیف داده‌ها از نمودارها و جداول آماری و برای تحلیل از تست مجذور خی  استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، 6/91 درصد از بهورزان، سالم و 2/3 درصد دارای اختلال و 2/5 درصد دارای مشکل و اختلال جدی می‌باشند. بیشترین میانگین نمره در حیطه‌ی وسواس (22/1) و کمترین میانگین مربوط به حیطه‌ی ترس مرضی (5/0) تعیین گردید. شایع‌ترین اختلال به ترتیب شکایت جسمانی، وسواس–اجبار و افسردگی تعیین گردید. شیوع اختلال در زنان بیشتر از مردان (01/0P<) و در گروه‌های سنی 35 تا 44 سال بیشتر از سایر گروه‌ها می‌باشد. شیوع اختلالات روانی بر حسب وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، سابقه و شهرستان، تفاوت معنی‌داری را نشان نداد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، توجه به سلامت روانی بهورزان به خصوص در گروه‌های جنسی و سنی خاص، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


  1. Kaplan HL, Sadock BJ. Comprehensive glossary of psychiatry and psychology. 1st ed. London: Williams and Wilkins; 1991.
  2. Gharibi F. [Satisfaction survey of women covered by the family health unit in Sanandaj city health centers]. MS. Dissertation. Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences and Health Services, 2010. (Persian)
  3. Derogatis LR. Symptom Checklist-90- Revised. Handbook of psychiatric measures. USA: American Psychiatric Association; 2000: 81-4.
  4. Modabernia MJ, Shojaie Tehrani EH, Falahi M, Faghirpour M. [Normalizing SCL-90-R inventory in Guilan high-school students]. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2010; 19: 58-65. (Persian)
  5. Dehghan A, Ghavami L, Ghahremani F, Bazrafshan MR, Namavar S. [Prevalence of depression and its relation with Larestan rural health workers performance in 2010; A short report]. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2012; 11(1): 79-84. (Persian)
  6. Qari-Alavije A, Arab M, Kheiri S, Akbari-Sari A, Asgarimoqadam M, Mohamadi GhR. [Job burnout and some if its risk factors on the health workers in Koohrang County, I.R. Iran, 2010]. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2012; 14(3): 62-71. (Persian)