دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهمن و اسفند 1401 
شیوع مصرف غیرپزشکی ریتالین در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 29-34

10.22038/jfmh.2023.21808

Mohammad Sadeghi Bimorgh؛ Farzad Akbarzadeh؛ Aida Ayati Afin؛ Ali Talaei؛ Tayebe Jafarian؛ Mahdieh Mir Teimouri؛ Alireza Ebrahimi