دوره و شماره: دوره 25، شماره 5، مهر و آبان 1402 
تاب‌آوری و اضطراب کرونا در ایران: نظرسنجی آنلاین بین کارکنان بهداشتی و غیربهداشتی

صفحه 307-313

10.22038/jfmh.2023.23250

Shakiba Gholamzad؛ Aazam Sadat Heydari Yazdi؛ Zanireh Salimi؛ Narges Saeidi؛ Saeedeh Hajebi Khaniki؛ Reza Noori؛ Najmeh Shahini؛ Behnaz Khodabakhshi