دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، مرداد و شهریور 1402 
بررسی سوء مصرف مواد و استعمال سیگار در بیماران مبتلا به کووید-19 و غیر کووید-19 در شهر کاشان

صفحه 263-269

10.22038/jfmh.2023.23046

Amir Ghaderi؛ Zahra Pilevar؛ Zahra Rasoolian؛ Shaghayegh Keyvandarian؛ Kiomars Cheraghi؛ Mohammd-Javad Azadchehr؛ Fateme Padoei؛ Peyman Mamsharifi؛ Bahador Nemati؛ Heshmatollah Moradpour Ghalerashidi؛ Mohammad Hadi Farahzadi؛ Hamid Reza Banafshe؛ Peyman Esmaili-Shahzade-Ali-Akbari