رابطه اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Ph.D. in addiction studies, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 Assistant professor of psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3 Professor of child and adolescent psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

4 General physician, Medical School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده

مقدمه: فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان می تواند به دلایل مختلفی از جمله دوری خانواده، ناتوانی در برقراری ارتباط صحیح با سایر همسالان و حجم زیاد دروس ایجاد شود که به عملکرد و موفقیت تحصیلی آسیب می زند . این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به تلفن همراه و اعتیاد به اینترنت با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.
روش‌ کار: این مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی) بر روی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1399 انجام شد. تعداد یکصد و نود و نه دانشجو در رشته‌های علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل تست اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (IAT)، شاخص اعتیاد به تلفن همراه کوهی (MPAI) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک (MBI) بود. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی، تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی بونفرونی، رگرسیون خطی چندگانه و نرم افزار SPSS-25 تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دوره کارورزی کمتر از سایر دوره ها است (001/0 P<). همچنین میانگین نمره اعتیاد به تلفن همراه در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر بود. اما میانگین نمرات فرسودگی شغلی بر اساس جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و وضعیت سکونت، تفاوتی نداشت (05/0 P>). همچنین نتایج رگرسیون خطی نشان داد که استفاده از اینترنت می‌تواند فرسودگی تحصیلی را در دانش‌آموزان افزایش دهد (001/0 P<) اما اعتیاد به تلفن همراه بر فرسودگی تحصیلی تأثیری نداشت (05/0 P>).
نتیجه گیری: اعتیاد به اینترنت می تواند خطر فرسودگی تحصیلی را در دانشجویان افزایش دهد. با این حال، استفاده از تلفن همراه این خطر را افزایش نمی دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. Supervía UP, Bordás SC. Burnout, goal orientation and academic performance in adolescent students. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(18): 6507.
 2. Witt K, Boland A, Lamblin M, McGorry PD, Veness B, Cipriani A, et al. Effectiveness of universal programs for the prevention of suicidal ideation, behavior and mental ill-health in medical students: A systematic review and meta-analysis. Evid Based Ment Health 2019; 22(2): 84-90.
 3. Yang H-J. Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrollment programs in Taiwan’s technical-vocational colleges. Int J Educ Dev 2004; 24(3): 283-301.
 4. Rodriguez RM, Medak AJ, Baumann BM, Lim S, Chinnock B, Frazier R, et al. Academic emergency medicine physicians' anxiety levels, stressors, and potential stress mitigation measures during the acceleration phase of the COVID-19 pandemic. Acad Emerg Med 2020; 27(8): 700-7.
 5. Christy, Riana S, Pamela Hendra H. Academic burnout in digital era: Examining the role of problematic smartphone use, core self-evaluations, and academic achievement on academic burnout among medical students. Proceedings of the Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019); 2020, Atlantis Press.
 6. Kuss DJ, Lopez-Fernandez O. Internet addiction and problematic Internet use: A systematic review of clinical research. World J Psychiatry 2016; 6(1): 143-76.
 7. Younes F, Halawi G, Jabbour H, El Osta N, Karam L, Hajj A, et al. Internet addiction and relationships with insomnia, anxiety, depression, stress and self-esteem in university students: A cross-sectional designed study. PLoS One 2016; 11(9): e0161126.
 8. Kuyulu I, Beltekin E. Relationship between smartphone addiction and personality traits. Asian journal of education and training 2020; 6: 304-13.
 9. Li L, Songli M, Zhimin N. Influences of smartphone addiction and negative effect on sleep quality among university students. Chinese journal of public health 2016; 32(5): 646.
 10. Hosseinpour E, Asgari A, Ayati M. [The relationship between the internet and mobile addiction and student burnout]. Quarterly journal of information and communication technology in educational sciences 2016; 6(4): 59-73. (Persian)
 11. Morovati ZYR. [Comparison of loneliness and coping self-efficacy in cell phone addicted and normal female college students]. Journal of psychological achievement 2019; 26(2): 243-62. (Persian)
 12. Young KS. The research and controversy surrounding internet addiction. Cyberpsychol Behav 1999; 2(5): 381-3.
 13. Alavi SS, Jannatifard F, Eslami M, Rezapour H. [Survey on validity and reliability of diagnostic questionnaire of internet addiction disorder in students users]. Zahedan journal of research in medical sciences 2011; 13(7): 34-38. (Persian)
 14. Rostami Z, Abedi MR, Schuffli VB. [Standardization of Maslach burnout inventory among female students at the Univerasity of Isfahan]. Journal of new educational approaches 2011; 6(1): 21-38. (Persian)
 15. Zhang MWB, Lim RBC, Lee C, Ho RCM. Prevalence of internet addiction in medical students: A meta-analysis. Acad Psychiatry 2018; 42(1): 88-93.
 16. Salehi M, Norozi Khalili M, Hojjat SK, Salehi M, Danesh A. Prevalence of internet addiction and associated factors among medical students from Mashhad, Iran in 2013. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(5): e17256.
 17. Fatehi F, Monajemi A, Sadeghi A, Mojtahedzadeh R, Mirzazadeh A. Quality of life in medical students with internet addiction. Acta Med Iran 2016; 54(10): 662-6.
 18. Imani A, Esmaeeli S, Golestani M, Ghoddoosi Nejad D, Baghban Baghestan E, Arab Zozani M. Relation between internet addiction and educational burnout among students in Faculty of Health Management and Medical Informatics of Tabriz University of Medical Sciences: A cross-sectional study. Modern care journal 2018; 15(2): e66027.
 19. Yahya Zadeh S, Fallahi-Khoshknab M, Norouzi K, Dalvandi A. [The prevalence of smartphone addiction among students in medical sciences universities in Tehran 2016]. Shahid Beheshti journal of nursing and midwifery 2016; 29: 1-10. (Persian)
 20. Mosalanejad L, Nikbakht G, Abdollahifard S, Kalani N. The prevalence of smartphone addiction and its relationship with personality traits, loneliness and daily stress of students in Jahrom University of Medical Sciences in 2014: A cross-sectional analytical study. J Res Med Dent Sci 2019; 2: 131-6.
 21. Pedrero Pérez EJ, Rodríguez Monje MT, Ruiz Sánchez De León JM. Mobile phone abuse or addiction. [A review of the literature]. Adicciones 2012; 24(2): 139-52. (Spanish)
 22. Alhazmi AA, Alzahrani SH, Baig M, Salawati EM, Alkatheri A. Prevalence and factors associated with smartphone addiction among medical students at King Abdulaziz University, Jeddah. Pak J Med Sci 2018; 34(4): 984-8.
 23. Noruzi Kuhdasht R, Ghayeninejad Z, Nastiezaie N. The relationship between phone dependency with psychological disorders and academic burnout in students. Journal of research and health 2018; 8(2): 189-95.
 24. Azizi SM, Soroush A, Khatony A. The relationship between social networking addiction and academic performance in Iranian students of medical sciences: A cross-sectional study. BMC Psychol 2019; 7(1): 28.