اثربخشی درمان فراتشخیصی در نشانگان بالینی، تنظیم شناختی هیجان و تحمل آشفتگی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی در نشانگان بالینی، تنظیم شناختی هیجان و تحمل آشفتگی دانشجویان بود.
روش کار: جامعه آماری این مطالعه بالینی شامل کلیه دانشجویان دانشگاه‌های شهر مشهد بود. تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به ‌صورت تصادفی در یک گروه آزمون (15 نفر) و گروه شاهد (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس تحمل آشفتگی سیمونز و گاهر، پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان گروس و جان و مقیاس افسردگی اضطراب و استرس بود. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمون مداخله درمان فراتشخیصی  را طی10 جلسه­ی دو ساعته دریافت نمودند. تحلیل داده­ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس با ارزیابی مکرر و نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد.
نتایج: بر اساس نتایج بین دو گروه دانشجویان در نمرات نشانگان بالینی، تنظیم شناختی هیجان و تحمل آشفتگی تفاوت معنیداری دیده می شود (05/0>P).
نتیجه­گیری: به نظر می رسد که درمان فراتشخیصی در نشانگان بالینی، تنظیم شناختی هیجان و تحمل آشفتگی دانشجویان موثر است.

کلیدواژه‌ها