مقایسه اختلالات هیجانی (اضطراب ، استرس و افسردگی) و کیفیت زندگی در زوجین بیش فعال و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار مشاوره، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: تشخیص قطعی بیش فعالی-نقص توجه (ADHD) در بزرگسالان چالش برانگیز است زیرا بسیاری از علائم آن با سایر اختلالات همپوشانی دارد و تحقیقات کمی در مورد زوج های با اختلال بیش فعالی انجام شده است. بنابراین ، مطالعه حاضر برای مقایسه اختلالات عاطفی (اضطراب ، استرس و افسردگی) و کیفیت زندگی در زوجین مبتلا به بیش فعالی و زوج های عادی انجام شده است.
روش کار: در این تحقیق علی- مقایسه ای، از بین تمام زوجین بیش­فعال و عادی در شهر مشهد، 87 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تشخیص ADHD همراه با مصاحبه بالینی از مقیاس درجه بندی ADHD برای بزرگسالان بارکلی (BAARS-IV) استفاده شد. شرکت کنندگان مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) و مقیاس کیفیت روابط زناشویی (RDAS) را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار SPSS و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تحلیل شدند.
نتایج: اختلالات هیجانی (اضطراب، استرس و افسردگی) تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد. به عبارت دیگر، میزان اضطراب، استرس و افسردگی در زوجین ADHD در مقایسه با زوجین عادی بیشتر است (001/0 >P) اما از نظر کیفیت زندگی و رابطه و مولفه های آن (توافق زناشویی، رضایت زناشویی، انسجام زناشویی) ، بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0< P).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که زوجین مبتلا به بیش فعالی بیش از زوجین عادی از اختلالات عاطفی (اضطراب، استرس و افسردگی) رنج می برند.
 

کلیدواژه‌ها