بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در سوء مصرف کنندگان مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان شناسی، گروه روان شناسی، موسسه آموزش عالی حکمت رضوی، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق خانواده، گروه حقوق، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، موسسه آموزش عالی حکمت رضوی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: اساس بسیاری از اختلالات روانشناختی ریشه در کیفیت زندگی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در سوء مصرف کنندگان مواد بود.
روش  کار: جامعه آماری شامل مردان بالای 20 سال مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در مشهد در سال 1398 بود. تعداد پنجاه نفر انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون (25 نفر) و شاهد (25 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمون 10 جلسه مهارت آموزی بر اساس کیفیت زندگی دریافت کرده و گروه شاهد هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) و مقیاس تحمل پریشانی (DTS) توسط شرکت کنندگان در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 3 ماهه تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس اندازه گیری مکرر و با نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته ها: از نظر تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی، بعد از مداخله، بین گروههای آزمون و شاهد تفاوت معنی داری وجود داشت (01/0P<). همچنین، میانگین نمرات تنظیم هیجان شناختی و تحمل پریشانی در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله و مرحله پیگیری تفاوت معنی داری داشت (001/0P<).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که آموزش مهارتهای مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در سوء مصرف کنندگان مواد، موثر است.
 

کلیدواژه‌ها