بررسی میزان ترس اجتماعی در دانشجویان پزشکی و ارتباط آن با هوش هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی بیوتکنولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار نورولوژی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه : ترس اجتماعی می­تواند به کاهش موفقیت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی بیانجامد. با توجه به افت توانایی افراد مبتلا به ترس اجتماعی در برقراری ارتباطات اجتماعی، به نظر می­رسد مولفه­های هوش هیجانی با آن ارتباط دارد. این مطالعه در جستجوی علل مرتبط با ترس اجتماعی، علاوه بر ارزیابی میزان آن در دانشجویان پزشکی، به بررسی ارتباط هوش هیجانی با ترس اجتماعی پرداخته است.
روش­ کار: در این مطالعه­ی توصیفی تحلیلی، به روش سرشماری 244 نفر از  دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 91-90 با پرسش­نامه­های ترس اجتماعی LSAS و هوش هیجانیSREIT  ارزیابی شدند. تحلیل داده­ها با نرم­افزار spss 16 و به کمک آزمون تحلیل واریانس یک­طرفه و ضریب همبستگی پیرسون و تی­تست انجام شد.
یافته­ها: نتایج نشان دادند که میانگین نمرات هوش هیجانی در دانشجویان  74/21 ±34/43 و میانگین نمرات ترس اجتماعی 98/15±52/123 بودند. ارتباط معکوس بین هوش هیجانی و ترس اجتماعی (001/0=p) مشاهده شد. هوش هیجانی در زنان بیشتر از مردان بود (006/0=p)  و بین هوش هیجانی و معدل تحصیلی ارتباط معناداری وجود داشت (001/0>p). بین هوش هیجانی و ترس اجتماعی در دانشجویان ترم­های 3-1و 5، معدل­های کمتر از 17، افراد بومی مشهد و غیربومی ساکن خوابگاه و افراد با درآمد خانوادگی متوسط و بالاتر رابطه منفی معناداری مشاهده شد (05/0>p).
نتیجه­گیری: رابطه معکوس و معنیداری بین ترس اجتماعی و هوش اجتماعی در دانشجویان پزشکی وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


 1. Beidel DC, Rao PA, Scharfstein L, Wong N, Alfano CA. Social skills and social phobia: an investigation of DSM-IV subtypes. Behav Res Ther 2010; 48(10): 992-1001. 
 2. Hampel S, Weis S, Hiller W, Witthöft M. The relations between social anxiety and social intelligence: a latent variable analysis. J Anxiety Disord 2011; 25(4): 545-53. 
 3. Jacobs M, Snow J, Geraci M, Vythilingam M, Blair RJ, Charney DS, et al. Association between level of emotional intelligence and severity of anxiety in generalized social phobia. J Anxiety Disord 2008; 22(8): 1487-95.
 4. Harrod NR, Scheer SD. An exploration of adolescent emotional intelligence in relation to demographic characteristics. Adolescence 2005; 40(159): 503-12.
 5. Azimi S, AsgharNejad Farid AA, Kharazi Fard MJ, Khoei N. Emotional intelligence of dental students and patient satisfaction. Eur J Dent Educ 2010; 14(3): 129-32. 
 6. Besharat MA. [The impact of emotional intelligence on the quality of social relationships]. Journal of psychological studies 2005; 1(2): 25-38. (Persian)
 7. Lopes PN, Brackett MA, Nezlek JB, Schütz A, Sellin I, Salovey P. Emotional intelligence and social interaction. Pers Soc Psychol Bull 2004; 30(8): 1018-34.
 8. Lopes PN, Nezlek JB, Extremera N, Hertel J, Fernández-Berrocal P, Schütz A, et al. Emotion regulation and the quality of social interaction: does the ability to evaluate emotional situations and identify effective responses matter? J Pers 2011; 79(2): 429-67. 
 9. Rodebaugh TL. Social phobia and perceived friendship quality. J Anxiety Disord 2009; 23(7): 872-8.
 10. Khoshouei MS. Psychometric properties of the Persian version of the Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS). Iran J Psychiatry 2007; 2(2): 53-57.
 11. Bayani AA. [Reliability and validity of the Persian version of the emotional intelligence scale among university students]. Journal of fundamentals of mental health 2009; 11(3): 205-12. (Persian)
 12. Shahany Yeylaq M, Maktabi Gh, Shokrkon H, Haghighi J, Kian Pour F. [The effects of emotional intelligence training on social anxiety, social adjustment and emotional intelligence of students]. Journal of the achievements of psychology (psychology and education) 2009; 16(1): 3-26. (Persian)
 13. Gultekin BK, Dereboy IF. The prevalence of social phobia, and its impact on quality of life, academic achievement, and identity formation in university students. Turk Psikiyatri Derg 2011; 22(3): 150-58.
 14. Baptista CA, Loureiro SR, de Lima Osório F, Zuardi AW, Magalhães PV, Kapczinski F, et al. Social phobia in Brazilian university students: prevalence, under-recognition and academic impairment in women. J Affect Disord 2012; 136(3): 857-61.
 15. Tillfors M, Furmark T. Social phobia in Swedish university students: Prevalence, subgroups and avoidant behavior. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2007; 42(1): 79-86.
 16. Carr SE. Emotional intelligence in medical students: Does it correlate with selection measures? Med Educ 2009; 43(11): 1069-77.
 17. Birks Y, McKendree J, Watt I. Emotional intelligence and perceived stress in healthcare students: A multi-institutional, multi-professional survey. BMC Med Educ 2009; 9: 61.
 18. Stratton TD, Saunders JA, Elam CL. Changes in medical students' emotional intelligence: An exploratory study. Teach Learn Med 2008; 20(3): 279-84.
 19. Tapia M, Marsh GE. The effects of sex and grade-point average on emotional intelligence. Psicothema 2006; 18 (Suppl): 108-11.
 20. Fernandez R, Salamonson Y, Griffiths R. Emotional intelligence as a predictor of academic performance in first-year accelerated graduate entry nursing students. J Clin Nurs 2012; 21(23-24): 3485-92.
 21. Besharat MA. [The relationship between students' emotional intelligence and academic success]. Journal of new thoughts on education 2007; 2(3-4): 73-84. (Persian)
 22. Bakhshi L. [The relationship between emotional intelligence, mental health and academic performance of students of Islamic Azad University, Branch of Behbahan]. Journal of research on curriculum 2008; 22: 97-116. (Persian)