تاثیر رضایت از زندگی و ارزیابی فایده بر نگرش به پول در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی علوم اجتماعی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

مقدمه: نگرش یکی از جنبه­­­هـای مهم و موثر در زندگی است. تاثیر نگرش نسبت به اشیاء، افراد و پدیده­ها در شکل­دهى به رفتار، ایجاد انگیزش و ارضاى نیازها واقعیتی انکارناپذیر است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه­ی بین رضایت از زندگی و انتظار فایده بر نگرش به پول دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان می باشـد.
روش­کار: جامعه آماری این پژوهش توصیفی-همبستگی شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در سال 1395 می­باشد که 363 نفر  با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه بر اساس نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای از بین گروه­های مختلف آموزشی انتخاب گردیدند. داده­ها از طریق پرسش­نامه­ی محقق ساخته جمع­آوری و جهت سنجش اعتبار پرسش­نامه از اعتبار صوری و آلفای کرونباخ استفاده و مناسب بودن آن تایید شد. تحلیل داده­ها با آمار توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه انجام شد.
یافته­ها: از نمونه­ی مورد بررسی 59 درصد پاسخگویان انتظار فایده­ی زیاد و خیلی زیاد، 5/12 درصد انتظار کم و 5/28 درصد  انتظار فایده­ی متوسط از پول داشتند. 58 درصد پاسخگویان از زندگی خود رضایت زیاد و خیلی زیاد، 13 درصد رضایت کم و 29 درصد رضایت متوسط داشتند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که به ترتیب متغیرهای انتظار فایده و رضایت از زندگی بیشترین رابطه­ی مستقیم و درآمد و سن، بیشترین رابطه­ی غیرمستقیم را با نگرش به پول داشتند.
نتیجه­گیری: بنا بر نتایج، انتظار فایده و رضایت از زندگی، بیشترین رابطه­ی مستقیم و معنی­دار را با نگرش نسبت به به پول داشتند.

کلیدواژه‌ها