بررسی تاثیر اعتیاد به نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایلی بر سلامت روان دانشجویان تربیت ‌بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش عالی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد دانشگاه شهید رجایی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی تاثیر اعتیاد به نرم‌افزارهای پیام­رسان موبایلی بر سلامت روان دانشجویان تربیت ‌بدنی دانشگاه­های شهرستان تربت‌حیدریه صورت گرفته است.
روش­کار: جامعه­ی آماری این پژوهش توصیفی-همبستگی را دانشجویان تربیت ‌بدنی دانشگاه­های شهرستان تربت‌حیدریه تشکیل می­دادند. تعداد 169 نفر به عنوان نمونه از جامعه­ی آماری (302 نفر) با نمونه­گیری طبقه­بندی شده نسبی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه­های سلامت روان گلدبرگ و اعتیاد به نرم­افزارهای پیام­رسان موبایلی بود. تحلیل داده­ها با آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد بین اعتیاد به نرم­افزارهای پیام­رسان موبایلی و سلامت روان دانشجویان تربیت ‌بدنی رابطه­ی معنی­داری وجود دارد (05/0>P). هم­چنین اعتیاد به نرم­افزارهای پیام­رسان موبایلی بین دانشجویان مرد و زن، معنی­دار نبود.
نتیجه­گیری: بنا بر نتایج، هر چه دانشجویان اوقات بیشتری را صرف نرم­افزارهای پیام­رسان موبایلی کنند سلامت روان آن‌ها بیشتر در معرض خطر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها