موارد اختلال خلقی دو قطبی بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه: ارزیابی 15 ساله (94-1380)

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی ارشد آمار زیستی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه آمار، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال خلقی دو قطبی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روان‌پزشکی است. این مطالعه برخی از خصوصیات جمعیت­شناختی و متغیرهای اساسی در این بیماری را در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی بستری شده در بیمارستان فارابی کرمانشاه مورد بررسی قرار می‌دهد.
روش­کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی کلیه بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی که به صورت پی ‌در پی از سال‌های 1380 تا 23 آذر 1394، در بیمارستان فارابی شهر کرمانشاه بستری شده بودند، انجام شد. اطلاعات موردنیاز از روی پرونده­ی بیماران، جمع‌آوری شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با نرم‌افزار SPSS نسخه­ی  16 و آزمون‌های یومان-ویتنی و تحلیل واریانس تحلیل شد.
یافته­ها: در مجموع 218 بیمار با اختلال خلقی دو قطبی که 130 نفر آنان (6/59%) مرد بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. 9/45 درصد متاهل و متوسط سن بیماران 9/12±6/39 سال بود. 4/73 درصد ساکن مناطق شهری بودند. میانگین تعداد بستری‌ها در بین سطوح متغیرهای جمعیت­شناختی، در مورد سابقه­ی مصرف سیگار، سابقه­ی سوءمصرف مواد مخدر و سابقه­ی اعتیاد در خانواده، به طور معنی­داری متفاوت بود (05/0>P).
نتیجه­گیری: به طور متوسط هر سال حدود 15 نفر مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی در این بیمارستان بستری شده‌اند. به نظر می‌رسد که در زمینه آموزش بیماران و خانواده‌های آن‌ها برنامه ریزی‌ها و امکانات بیشتری به خصوص در مناطق شهری و خانواده‌های دارای سابقه اعتیاد و مصرف سیگار، باید در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها