بررسی اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی، اجتناب و ارزیابی‌های منفی افراد دارای علایم اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان رضوی، ایران

2 دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت درمان مناسب اضطراب اجتماعی، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فعال­سازی رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی، اجتناب و ارزیابی­های منفی افراد دارای علایم اضطراب اجتماعی بوده است.
روش­کار: در این پژوهش بالینی در سال 1395، 30 نفر به صورت نمونه­گیری در دسترس و بر اساس داشتن علایم اضطراب اجتماعی و دیگر معیارهای ورود وارد طرح شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند.گروه آزمون در هشت جلسه نود دقیقه­ای هفتگی گروه­درمانی با روش فعال­سازی رفتاری شرکت کردند و گروه شاهد در این مدت درمانی را دریافت نکردند. ابزارهای پ‍ژوهش شامل مقیاس­های اضطراب اجتماعی، اجتناب شناختی-رفتاری و پرسش­نامه­ی پیامدهای رویدادهای منفی اجتماعی قبل و بعد از جلسات تکمیل و داده­ها با آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافته­ها: درمان فعال­سازی رفتاری گروهی توانسته است منجر به کاهش معنی­دار در علایم اضطراب اجتماعی، اجتناب شناختی رفتاری و ارزیابی­های منفی شود (05/0>P).
 نتیجه­گیری: به نظر می­رسد درمان گروهی فعال­سازی رفتاری بر کاهش علایم اضطراب اجتماعی میتواند موثر بوده و در پیشگیری و درمان اختلال اضطراب اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها