ارتباط طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و علایم بالینی در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی با و بدون نمای سایکوتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (همدان)، ایران

2 دانشیار روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (خراسان رضوی)، ایران

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، بنیاد بیماری‌های خاص، مرکز پزشکی خاص شرق، تهران

چکیده

مقدمه: تا کنون پژوهش‌های فراوانی درباره‌ی رابطه‌ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و اختلالات روان‌پزشکی صورت گرفته است. با توجه به این امر، پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی طرح‌واره‌های ناسازگار در اختلال افسردگی اساسی با نمای سایکوتیک و اختلال افسردگی اساسی انجام گرفت.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بیمارستان تخصصی روان‌پزشکی اراک در سال 94-1393 بود. به این منظور تعداد60 بیمارمبتلا به اختلال افسردگی اساسی و30 نفر بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با نمای سایکوتیک به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌های طرح‌واره‌های یانگ و چک‌لیست علایم بالینی استفاده شد .برای تحلیل داد‌ه‌های پژوهش از آزمون‌های تابع تشخیص و تحلیل واریانس یک‌سویه با بهره‌گیری از نرم‌افزار  SPSS نسخه‌ی 16 استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که طرح‌واره های ناسازگارانه‌ی نقص/شرم، شکست، انزوای اجتماعی، وابستگی/بی‌کفایتی، اطاعت و خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با نمای سایکوتیک به گونه‌ای معنی‌دار (01/0P<) بیشتر از مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی است، به طور کل می‌توان نتیجه گرفت که علایم بالینی و طرح‌واره‌های ناساز گارانه، ابتلای افراد به اختلال افسردگی اساسی با نمای سایکوتیک و اختلال افسردگی اساسی را پیش‌بینی می‌کند در نتیجه ترکیب طرح‌واره‌های ناسازگار و علایم بالینی به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی اختلال افسردگی اساسی با نمای سایکوتیک و اختلال افسردگی اساسی تایید شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط بین طرح‌واره‌های ناسازگار و علایم بالینی در اختلال افسردگی اساسی می‌توان گفت که طرح‌واره‌های ناسازگارانه در شکل‌گیری آسیب‌شناسی روانی در افراد موثرند.

کلیدواژه‌ها


 1. Ghasemzadeh H. [Cognitive behavior therapy for psychiatric problems (a practical guide)]. 8th ed. Tehran: Arjmand; 2011: 224-5. (Persian)
 2. Ahi G. [Normalization young schemas questionnaire: short form]. MA. Dissertation. Tehran: Allame Tababaee University, College of psychology and education science, 2007. (Persian)
 3. Beck AT, Rush A J, Shaw B, & Emery G. Cognitive therapy of depression. New York: Guilford; 1967.
 4. Beck AT.Cognitive models of depression. J Cogn Psychother 1987; 37: 1.
 5. James IA, Southam L, Blackburn M. Schemas revisited. Clin Psychol Psychother 2004; 11: 369-77.

6 .Young JE, Brown G. Young Schema Questionnaire: Short form. New York; 2003.

 1. Sppry L. [Diagnostic and treatment of personality disorder]. Khansri MR, Mojtabaee M, Jamilian HR. (translators). Tehran: Elm; 2003. (Persian)
 2. Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema therapy: conceptual model. In Schema Therapy: A Practitioner’s Guide. New York: Guilford; 2003.
 3. Delarco J. Cognitive schemas in relation to personality traits. Dissertation. 2007.
 4. Riso LP, du Toit PL, Blandino JA, Penna S, Dacey S, Duin JS, et al. Cognitive aspects of chronic depression. J Abnorm Psychol 2003; 112: 72-80.
 5. Zerehpush A, Neshatdoust HT, Asgari K, Abedi M, Sadeghi Hosnijeh A. The effect of schema therapy on chronic depression in students. Journal of researchers of behavioral sciences 2012; 4(10): 285-91.
 6. Farmer RF, Seeley JR. Temperament and character predictors of depressed mood over a 4- year interval. Depress Anxiety 2009; 26: 371-81.
 7. Wang CEA, Halvorsen M, Eisemann M, Waterloo K. Stability of dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas: A 9-year follow-up study of clinically depressed subjects. J Behav Ther Exper 2010; 41(4): 389-96.
 8. Hawke LD, Provencher MD. Early maladaptive schemas among patients diagnosed with bipolar disorder. J Affect Disord 2012; 136(3): 803-11.
 9. Young JE. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Florida: Professional Resources; 1999.
 10. Rahbardar H, Sampling, Dayyani MH. [The comprehensive guidance of qualitative, quantitative and synthetic researches]. 3rd ed. Mashhad; 2016: 155-6. (Persian)
 11. Derogatis LR, Lipman RS, Rickels K, Uhlenhuth EH, Covi L. The Hopkins Symptom Checklist (HSCL): A self-report symptom inventory. Behav Sci 1976; 19: 1-15.
 12. Vallejo MA, Jordan CM, Diaz MI, Comeche MI, Ortega J. psychological assessment via the internet: a reliability and validity study of online versions of the general health questionnaire-28 (GHQ-28) and the symptoms checklist-90-revised (SCL-90-R). J Med Internet Res 2007; 9(1): e2.
 13. Carlozzi NE, Long PJ. Reliability and validity of the SCL-90-R PTSD subscale. J Interpers Viol 2008; 32(9): 1162-76.
 14. Hessel A, Geyer M, Brahler E. Psychiatric problems in the elderly-standardization of the symptom check list SCL-90- R in patients over 60 years of age. Z Gerontol Geriatr 2001; 34(6): 498-508.
 15. Mirzaei R. [Assessment validity and reliability of SCL-90-R test in Iran]. Dissertation. Tehran University; 1979: 50-53. (Persian)
 16. Bayani A, Koochaki AM, Koochaki GHM. [Designation of situation mental health of teachers in golestan province by symptom check list-90- Revised (SCL-90-R)]. Medical sciences of Gorgan University 2008; 2: 44-39(2). (Persian)
 17. Welburn K, Coristine K, Dagg P, Pontefract A, Jordan S. The schema questionnaire short form: Factor analysis and relationship between schemas and symptoms. Cogn Ther Res 2002; 26: 519-30.
 18. Ahmadian-Gorgi M, Fata L, Asgharnezhad F, Malakooti K. [Comparison early maladaptive schemas in depressed patients with suicidal action and non suicidal action]. New of cognitive sciences 2009; 4(10): 49-59. (Persian)
 19. Lotfi R. [Schema comparison of cluster B personality disorders in not adjunctive patients]. Letter of psychology. Tehran: Al-Zahra University, College of psychology and educational sciences, 2006. (Persian)
 20. Pinto-Gouveia J, Castilho P, Galhardo A, Cunha M. Early maladaptive schemas and social phobia. Cogn Ther Res 2006; 30: 571-84.
 21. Montazeri MS, Kavehfarsani Z, Mehrabi H, Shakiba A. [Relationship between early maladaptive schemas and depression in guidance school students in Falavarjan]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2013; 23: 179-88. (Persian)
 22. Nordahl HM, Nysaeter TE. Schema therapy for patients with borderline personality disorder: a single case series. J Behav Ther Exp Psychiatry 2005; 36(3): 254-64.
 23. Halvorsen M, Wang CE, Eisemann M, Waterloo K. Dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas as predictors of depression: 9-year follow-up study. Cogn Ther Res 2010; 34(3): 368-79.
 24. Renner F, Lobbestael J, Peeters F, Arntz A, Huibers M. Early maladaptive schemas in depressed patients: Stability and relation with depressive symptoms over the course of treatment. J Affect Disord 2012; 136: 581-90.
 25. Lindsay MA. Early maladaptive schemas and negative life events in the prediction of depression and anxiety. Dissertation. Department of Psychology, College of Liberal Arts and Sciences, Rowan University, 2011.
 26. Nilsson KK. Early maladaptive schemas and functional impairment in remitted bipolar disorder patients: J Behav Ther Exp Psychiatry 2012; 43(4): 1104-8.