اثربخشی آموزش گروهی مهارت مدیریت استرس بر تحمل ابهام نوجوانان دختر بی‌سرپرست و بدسرپرست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 گروه روان‌شناسی بالینی، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشمر، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی مهارت مدیریت استرس بر تحمل ابهام (نمره‌ی کل و هفت مولفه‌ی آن) نوجوانان دختر بی‌سرپرست و بدسرپرست انجام شد.
روش‌کار: این پژوهش بالینی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه شاهد اجرا شد. جامعه‌ی آماری شامل تمام نوجوانان دختر بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر مشهد بودند که از میان آن‌ها 30 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمون (15 نفر) و شاهد (15 نفر) جایگزین شدند. برای گردآوری اطلاعات  از پرسش‌نامه‌ی تحمل ابهام احمدپور مبارکه استفاده شد. گروه آزمون در 12 جلسه‌ی 100 دقیقه‌ای، در برنامه‌ی آموزش مهارت مدیریت استرس شرکت کردند، در حالی که گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته‌ها: آموزش گروهی مهارت مدیریت استرس بر تحمل ابهام (نمره کل و پنج مولفه از هفت مولفه‌ی آن) نوجوانان دختر بی‌سرپرست و بدسرپرست تاثیر مثبت و معنی‌دار داشته اما تاثیر این آموزش بر دو مولفه‌ی اجتناب از ابهام زیبایی‌شناختی و اجتناب از بی‌نظمی، از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است.
نتیجه‌گیری: بنا بر نتایج این پژوهش به نظر می‌رسد آموزش گروهی مهارت مدیریت استرس بر تحمل ابهام نوجوانان دختر بی‌سرپرست و بدسرپرست موثر است.

کلیدواژه‌ها


 1. Lotfabadi H. [Developmental psychology: Adolescence, youth and adulthood]. 25th ed. Tehran: Samt; 2014. (Persian)
 2. Rahiminiyyat M. [The effect of reality therapy on reducing depression and increasing quality of life for orphaned adolescents in Mashhad]. MA. Dissertation. Mashhad: Ferdowsi University, College of psychology, 2013. (Persian)
 3. Hosseini S, Keraskiyan Mojembary A, Ferdousipour A. [The contribution of five major factors of personality in the prediction of ambiguity tolerance]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2014; 9(30): 17-26. (Persian)
 4. Zamani T, Zakaria A, Bagheri F, Sohrabi F. [Comparison and relationship between ambiguity tolerance rate & sensory processing styles in women with and without cardiac diseases]. Journal of research in psychological health 2009; 3(2): 51-60. (Persian)
 5. Furnham A, Marks J. [Tolerance of ambiguity: A review of the recent literature]. Psychology 2013; 4(9): 717-28.
 6. McLain DL, Keffallonitis E, Armani K. [Ambiguity tolerance in organizations: definitional clarification and perspectives on future research]. Front Psychol 2015; 6: 344.
 7. Saeedi Mobarake M, Ahmadpour AR. [Relationship between the ambiguity tolerance of computer students and their programming grades]. Iranian quarterly of education strategies 2013; 5(4): 219-22. (Persian)
 8. Janbozorgi M, Rajezi Esfahani S, Noori N. [Stress management manual]. 2nd ed. Tehran: Arjmand; 2014. (Persian)
 9. UNICEF. [Games and exercises: A manual for facilitators and trainers]. 1st ed. Tehran: Dayereh; 2013. (Persian)
 10. Moradi M, Hafizi P. [The role of emotion regulation and tolerance of ambiguity in wise decision-making]. Journal of organizational behavior studies 2015; 4(4): 1-29. (Persian)
 11. Hosseini F, Dashtinejad B. [The role of five big personality factors on tolerance of ambiguity of students in different academic field]. Quarterly journal of personality and individual differences 2013; 1(2): 116-31. (Persian)
 12. Rahimi M, Vaezfar S, Jayervand H. [Simple and multiple relationships of ambiguity tolerance and family emotional atmosphere with cognitive creativity]. Journal of innovation in human sciences 2015; 5(2): 147-64. (Persian)
 13. Endres ML, Camp R, Milner M. [Is ambiguity tolerance malleable? Experimental evidence with potential implications for future research]. Front Psychol 2015; 6: 619.
 14. Caulfield M, Andolsek K, Grbic D, Roskovensky L. [Ambiguity tolerance of students matriculating to U. S. Medical schools. Acad Med 2014; 89(11): 1526-32.
 15. Tavighi M, Kakavand A, Hakami M. [Effectiveness of group problem-solving skill training on decreasing of ambiguity tolerance in teenagers]. Journal of behavioral sciences 2014; 7(4): 363-71. (Persian)
 16. Narimani M, Malekshahifar M, Mahmoodi N. [The investigation of coping skills and tolerance of ambiguity among female withdrawn students]. Research on exceptional children 2009; 9(1): 55-62. (Persian)
 17. Asadi J, Rezaee R, Torabi SE. [The comparison of assertiveness, anxiety, depression and stress in the blind and visual people]. Journal of exceptional education 2009; 93: 3-13. (Persian)
 18. Rabiei L, Eslami AA, Masoudi R, Salahshoori A. [Assessing the effectiveness of assertiveness program on depression, anxiety and stress among high school students]. Researches in health system 2012; 8(5): 844-56. (Persian)
 19. Mazloom SR, Motahhari M, Maghsoodipoor Zeydabadi Sh, Asgharipoor N. [The effectiveness of assertiveness skill training on the level of interpersonal conflicts in nurses]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2015; 25(124): 107-18. (Persian)
 20. Ahmadi Tahoor Soltani M, Najafi M. [The comparison of metacognitive beliefs and tolerance of ambiguity on addict, smoker and normal people]. Journal of clinical psychology 2011; 3(4): 59-67. (Persian)
 21. Nazari Mehrvarani.Z.[The effect of lifestyle-based management program on improving cognitive schemas and increasing self-coherence in highly-stressed students].Advances in cognitive science 2015;17(2):12-22 .(Persian)
 22. Saiedi L, Fata L, Taavoni S. [Comparing the effects of active and traditional teaching of stress management on academic performance and the stress level in nursing students]. Journal of medical education and development 2015; 7(1): 3-12. (Persian)
 23. Ghadiri Bahram Abadi F, Michaeli Manee F. [The effectiveness of cognitive-behavioral stress management training on psychological well-being and school satisfaction on teenage girls]. Armaghan-e-Danesh 2015; 20(5): 433-43. (Persian)
 24. Habibi M, Ghanbari N, Khodaei E, Ghanbari P. [Effectiveness of cognitive-behavioral management of stress on reducing anxiety, stress and depression in head-families women]. Journal of research in behavioral sciences 2013; 11(3): 166-75. (Persian)
 25. Rezaei E, Malekpoor M, Arizi HR. [The investigation of the effect of life skills training on stress and coping styles of adolescents in family-like centers]. Journal of Daneshvar Raftar 2009; 16: 21-28. (Persian)

26.Atkinson RL, Atkinson RC, Smith E, Bem D, Nolen-Hvksma S. [Hilgard introduction to psychology]. 6th ed.Tehran: Roshd; 2007. (Persian)

 1. Philip R. [Human development: a life-span approach]. 1st ed. Tehran: Arjmand; 2007. (Persian)
 2. Keyhannia A. [What teenagers say?]. 7th ed. Tehran: Zehnaviz; 2011. (Persian)
 3. Heydari J, Mahmoodi GH. [Mental health]. 1st ed. Tehran: Jameenegar; 2008. (Persian)