کلیدواژه‌ها = زنان
مقایسه رضایتمندی زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان زن شاغل و غیر شاغل متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 171-176

10.22038/jfmh.2017.8749

اعظم احمدپور؛ تهمینه خالدی


بررسی مقایسه‌ای بین تاب‌آوری با رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 177-184

10.22038/jfmh.2017.9165

زهرا افرا؛ علیرضا بخشایش؛ حسین یعقوبی


تاثیر مداخله شناختی‌رفتاری بر خودکارآمدی جنسی و رضایت زناشویی زنان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 191-198

10.22038/jfmh.2017.8567

مرضیه جمالی؛ سلیمه فیض آبادی؛ مریم جمالی


مقایسه رضایتمندی زناشویی، سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان زن شاغل و غیر شاغل متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 309-316

10.22038/jfmh.2017.9095

اعظم احمدپور؛ تهمینه خالدی


بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روان و تاب‌آوری در زنان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 395-400

10.22038/jfmh.2017.11209

محمود جاجرمی؛ الهه پوراکبران


نقش آزاردیدگی دوران کودکی بر تصویر بدنی و عملکرد جنسی در زنان

دوره 18، شماره 6، مهر و آبان 1395، صفحه 313-320

10.22038/jfmh.2016.7754

هاشم فیروزی؛ فاطمه امیری؛ نادره سعادتی؛ مهدی رستمی


بررسی رابطه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و رضایت جنسی در زنان شاغل دانشگاه های فردوسی مشهد و شیراز

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 192-196

10.22038/jfmh.2015.4552

سید سپهر هاشمیان؛ شادی شایان؛ آسیه امیدوار؛ مرتضی مدرس غروی


اضطراب و افسردگی در زنان جوان وابسته به مواد در مشهد

دوره 15، شماره 60، آذر و دی 1392، صفحه 254-262

10.22038/jfmh.2013.2275

محمد خواجه دلویی؛ ملیحه دادگر مقدم؛ مجیدرضا عرفانیان؛ مرتضی آهنگران؛ علی بابایی


شیوع اختلال وسواسی-جبری در بین زنان 20 تا 40 ساله ی شهرستان اردبیل

دوره 15، شماره 59، مهر و آبان 1392، صفحه 233-242

10.22038/jfmh.2013.1897

ملاحت امانی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی؛ محمد نریمانی


کیفیت زندگی در جمعیت 15 تا 64 ساله ی استان کردستان

دوره 12، شماره 45، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 56-448

10.22038/jfmh.2010.1123

بهزاد محسن پور