شیوع اختلال وسواسی-جبری در بین زنان 20 تا 40 ساله ی شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مشاوره، دانشگاه بجنورد

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقدمه: شیوعاختلال وسواسی-جبری به عنوان بیماری پنهاننسبت به سایر اختلالات روانی در جمعیت عمومی به خوبی اثبات نشده است. هدف تحقیق حاضر بررسی شیوع این اختلال و زیرمجموعه‌های آن و ارتباط آن با برخی از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در بین زنان 20 تا 40 ساله‌ی شهرستان اردبیل بود.
روش‌کار: در این مطالعه‌ی توصیفی‌مقطعی در پاییز 1389 با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین زنان 20 تا 40 ساله‌ی شهرستان اردبیل، 1790 زن انتخاب و پرسش‌نامه‌ی اختلال وسواسی-جبری را تکمیل کردند. بعد از جداسازی پرسش‌نامه‌های ناقص، داده‌های 1557 نفر تحلیل شده و از زنانی که یک انحراف معیار بالاتر از میانگین کسب کرده بودند، مصاحبه‌ی تشخیصی به عمل آمد. داده‌ها با استفاده از فراوانی، درصد و آزمون کروسکال-والیس تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که شیوع وسواس فکری و عملی در بین زنان 37/9 درصد می‌باشد. بیشترین فراوانی وسواس به ترتیب مربوط به وسواس فکری، نظم و ترتیب، شستشو و شک و تردید و کمترین فراوانی مربوط به وسواس احتکار بود. هم‌چنین زنان خانه‌دار، بی‌کار و کم‌سواد، نمرات بالایی در پرسش‌نامه‌ی اختلال وسواسی-جبری داشتند.
 نتیجه‌گیری: میزان شیوع اختلال وسواسی-جبری در بین زنان 20 تا 40 ساله‌ی شهرستان اردبیل، بالاتر از میزان شیوع گزارش شده در داخل و خارج کشور می‌باشد که لزوم توجه به این امر را آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


1.Merikangs KR. Anxiety disorders, epidemiology. In Sadock BJ, Sadock VA, eds Sadock’s Comprehensive textbook of psychiatry. 8th, ed. Vol1. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2005: 1723.
2. Bland RC, Stebelsky G, Orn H, Newman SC. Psychiatric disorders and unemployment in Edmonton. Acta Psychiatr Scand 1988; 77: 72-80.
3. Karno M, Golding JM, Sorenson SB, Burnam A. The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in five US communities. Arch Gen Psychiatry 1988; 45: 1094-99.
4. Weissman MM, Bland RG, Canino GJ, Greenwald S, Hwu HG, Lee CK, et al. The cross-national epidemiology of obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry 1994; 55(3): 5-10.
5. Bebbington PE. Epidemiology of obsessive-compulsive disorder. Br J Psychiatry Suppl 1998; 35: 2-6.
6. Hollander E. Obsessive-compulsive disorder: The hidden epidemic. J Clin Psychiatry 1997; 58(12): 3-6.
7. Fireman B, Koran LM, Leventhal JL, Jacobson A. The prevalence of clinically recognized obsessive-compulsive disorder in a large health maintenance organization. Am J Psychiatry 2001; 158: 1904-10.
8. Greiz EJL, Faravelli C, Nutt D, Zohar J. Anxiety disorders. Manchester: John Wiley and sons; 2001: 10.
9. Torres AR, Prince MJ, Bebbington PE, Bhugra D, Brugha TS, Farrell M, et al. Obsessive-compulsive disorder: Prevalence, comorbidity, impact, and help-seeking in the British National Psychiatric Morbidity Survey of 2000. Am J Psychiatry 2006; 163: 1978-85.
10. Yoldascan E, Ozenli Y, Kutlu O, Topal K, Bozkurt A. Prevalence of obsessive compulsive disorder in Turkish university students and assessment of associated factors. BMC psychiatry 2009; 9: 40.
11. Ahmadvand A, Sepehr Manesh Z, Goreishi F, Asarian F, Moosavi GA, Saei R, et al. [Examination of prevalence of metal disorders in general population of Kashan city in 2008]. Journal of Iran epidemiology 2010; 6(2): 16-24. (Persian)
12. Assarian F, Biqam H, Asqarnejad A. An epidemiological study of obsessive compulsive disorder among high school students and its relationship with religious attitudes. Arch Iran Med 2006; 9(2): 104-7.
13. Rasmussen SA, Eisen JL. The epidemiology and clinical features of obsessive-compulsive disorder. Psychiatr Clin North Am 1992; 15: 743-58.
14. Karno M, Golding J. Obsessive compulsive disorder. In: Robins L, Regier D. (editors). Psychiatric disorders in America: The epidemiologic catchment area study. New York: The Free; 1991: 204-19.
15. Andrews GA, Henderson S, Hall W. Prevalence, comorbidity, disability and service utilization: Overview of the Australian National Mental Health Survey. Br J Psychiatry 2001; 178: 145-53.
16. Shams-Alizadeh N, Bolhari J, Shah Mohammadi D. [Examination of epidemiology of mental disorders in a village of Tehran province]. Andeesheh va Raftar 2001; 7(1-2): 19-26. (Persian)
17. Khosravi S. [Examination of epidemiology of mental disorders in metropolitan and rural population over 15 years old of city Brojen city]. Journal of Sharekord University Medical Sciences 2002; 4(4): 31-9. (Persian)
18. Mohammadi MR, Rahgozar M, Bagheri Yazdi SA, Taghavi HR, Pooretemad HR, Amini H, et al. [Epidemiology of psychiatry disorders in province Tehran]. Andeesheh va Raftar 2003; 9(2): 4-13. (Persian)
19. Hasan Shahi MH, Goodarzi MA, Mir Jafari SA, Farnam R. [Examination of prevalence of psychiatry disorders in Arsanjan city]. Journal of fundamentals of mental health 2003; 6: 67-83. (Persian)
20. Kaviani H, Ahmadi SD, Dehgan M, Mansoornia MA, Khormshahi M, Gadirzadeh MR, et al. [Prevalence anxiety disorders in Tehran city]. Andeesheh va Raftar 2003; 8(3): 4-11. (Persian)
21. Vaziri Sh. [Epidemiology of obsessive-compulsive disorder in Iranian children and adolescents]. Andeesheh va Raftar 2008; 2(7): 94-105. (Persian)
22. Masoudzaded A. [A survey of obsessive-compulsive disorder prevalence among high school girls students in Sari]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2007; 17: 95-101. (Persian)
23. Rasmussen S, Tsuang M. Clinical characteristics and family history in DSM-III obsessive compulsive disorder. Am J Psychiatry 1986; 143(3): 317-22.
24. Saha A, Gupta S. Phenomenology of OCD: A cross cultural perspective. Annual National Conference Indian Psychiatric Society 2000. India: Elsevier; 2001.
25. Gadit AA. Obsessive-compulsive disorder in a fishermen community. Journal of College of Physicians Surgery Pakistan 2003; 13: 581-3.
26. Saleem T, Gul S. Prevalence of obsessive and compulsions among adults of Pakistan community. international journal ofacademic research 2011; 3(4): 348-53.
27. Stein MB, Forde DR, Anderson G, Walker JR. Obsessive-compulsive disorder in the community: An epidemiologic survey with clinical reappraisal. Am J Psychiatry 1997; 154: 1120-6.
28. Welkowitz LA, Struening EL, Pittman J, Guardino M, Welkowitz J. Obsessive-compulsive disorder and comorbid anxiety problems in a national anxiety screening sample. J Anxiety Disord 2000; 14: 471-82.
29. Samuels J, Nestadt G. Epidemiology and genetics of obsessive-compulsive disorder. Int Rev Psychiatry 1997; 9: 61-71.
30. Horwath E, Weissman MM. The epidemiology and cross-national presentation of obsessive-compulsive disorder. Psychiatr Clin North Am 2000; 23: 493-507.
31. Delavar A. [Fundamental of theory and application research in sciences social]. Tehran: Development; 2001: 131. (Persian)
32. Jamilian HR, Fath Abadi J, Khansari MR. [Prevalence of behavioral-mental disorder symptoms in Markazi province youth]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2008; 14(4): 454-8. (Persian)
33. Adel A, Momeny M. [Statistics and Its application in management]. Tehran: Samt; 2002: 66. (Persian)
34. Mohammad Khani P, Jahani O, Tamanaefar S. [Structured clinical interview for DSM-IV]. Tehran: Faradid; 2006: 1. (Persian)
35. Foa EB, Kozak MJ, Salkovskis PM, Coles ME, Amir N. The validation of a new obsessive-compulsive disorder scale: The obsessive-compulsive inventory. Psychol Assess 1998; 10: 206-14.
36. Simonds LM, Thorpe SJ, Elliott SA. The obsessive-compulsive inventory: Psychometric properties in a nonclinical student sample. Behav Cogn Psychother 2000; 28: 153-9.
37. Mohammadi A, Zamani R, Fata L. [Validation of the Persian version of the obsessive-compulsive inventory-revised in a student sample]. Psychological research 2008; 11(1-2): 66-78. (Persian)
38. Canino GJ, Bird HR, Shrout PE, Rubio-Stipec M, Bravo M, Martinez R, et al. The prevalence of specific psychiatric disorders in Puerto Rico. Arch Gen Psychiatry1987; 44: 727-35.
39. Oakley-Browne MA, Joyce PR, Wells JE, Bushnell JA, Hornblow AR. Christchurch psychiatric epidemiology study: II. Six month and other periodic prevalence of specific psychiatric disorders. Aust N Z J Psychiatry1989; 23: 327-40.
40. Wells JE, Bushnell JA, Hornblow AR, Joyce PR, Oakley-Browne MA. Christchurch Psychiatric Epidemiology Study, part I: Methodology and lifetime prevalence for specific psychiatric disorders. Aust N Z J Psychiatry 1989; 23: 315-26.
41. Bijl RV, Ravelli A, van Zessen G. Prevalence of psychiatric disorder in the general population: Results of The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998; 33: 587-95.
42. Canals J, Domenech E, Carbajo G, Blade J. Prevalence of DSM-III-R and ICD-10 psychiatric disorders in a Spanish population of 18-year-olds. Acta Psychiatr Scand 1997;96: 287-94.
43. Jamali A, Memrian N, Kazemzadeh M. [Prevalence of obsessive-compulsive symptoms and it's some of demographic factors in guidance students Tehran city]. Rehabilitation 2007; 8(1): 61-6. (Persian)
44. Shams G, Karam Gadiri N, Esmaeli Y, Amini H, Ebramihikhani N, Naseri A, et al. [Prevalence of obsessive compulsive symptoms in adolescences and it's comorbidity with psychiatry symptoms other]. The novelties of cognitive sciences 2007; 9(4): 50-9. (Persian)
45. Chegini S, Nikpoor B, Bageri Yazdi SA. [Epidemiology of mental disorders]. Journal of Babul University Medical Sciences 2002; 4(3): 44-51. (Persian)
46. Dadfar M, Bolhari J, Malakooti K, Bayanzadeh SD. [Examination of prevalence of obsessive compulsive disorder]. Andeesheh va Raftar 2001;7(1-2): 27-32. (Persian)