اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی لازاروس در افزایش شادکامی زنان اسلامشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خمین

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین

چکیده

مقدمه: داشتن هیجانات برای ایجاد و ادامه‌ی روابط بین فردی چه در تعاملات با دیگران و چه در روابط خانوادگی لازم است. داشتن مهارت‌های لازم در مدیریت هیجانات و آگاهی از توانایی‌ها و شناخت خود می‌تواند به مطلوب‌سازی هیجانات و طرحواره‌های شناختی افراد کمک کند.مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین  اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی لازاروس در شادمانی زنان انجام شد.
روش‌ کار: جامعه‌ ی آماری این کارآزمایی بالینی شامل تمام زنان مراجعه‌ کننده به کلینیک مددکاری آفتاب شرق در سال 1392  در اسلامشهر بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 24 زن که سطح شادمانی آنان بنا بر پرسش‌نامه‌ی شادمانی آکسفورد پایین بود به عنوان نمونه، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. مداخلات مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس در 10 جلسه‌ی یک‌ساعته به گروه آزمون به صورت گروهی آموزش داده و مجددا پرسش‌نامه روی تمام افراد اجرا شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 و روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته ‌ها: میانگین نمرات شادکامی در مرحله‌ی پیش‌آزمون بین گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی‌داری ندارد (05/0<P) اما این تفاوت پس از مداخله، معنی‌دار است (001/0=P).
نتیجه‌ گیری: بنا برنتایج پژوهش آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس روش مناسبی برای بهبود شادمانی زنان است لذا به منظور افزایش شادمانی زنان لازم است که زمینه‌ی تقویت ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری آنان فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


 1. References:

  1. Panahi A. [Factors in joy and happiness wives]. Marefat journal 2009; 18: 147-58. (Persian)
  2. Yazdani F. [The relationship between religious attitudes, coping styles, and happiness of the high school boys and girls]. Ph.D. Dissertation. Tehran: Allameh Tabatabaei University, 2003. (Persian)
  3. Kar A. [Positive psychology]. Pasha Sharifi H, Najafi Zand J. (translators). 2nd ed. Tehran: Sokhan; 2006. (Persian)
  4. Argyle M, Martin M, Lu L. Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive factors. In: Spilbergers CD, Sarason IG. (editors). Stress and emotion. Washington, D.C.: Taylor and Francis; 1995: 173-87.
  5. Rio MC. [Motivation and emotion]. Sayyed Mohammadi Y. (translator). Tehran: Virayesh; 2006. (Persian)
  6. Barkhordi H, Refahi J, Farahbakhsh K. [The impact of life skills training on improving couples happiness]. New approach in educational administration 2008; 5: 78-90. (Persian)
  7. Sullivan S. The relation between emotional stability. Self esteem and Sense of coherence. J Psychol Behav Sci 2002; 17: 89-105.
  8. Hilles P, Argyle M. Emotional stability as a major dimension of happiness. Pers Individ Diff 2001; 31: 1357-64.
  9. Mousavi SA. [The impact of emotional intelligence training on controlling anger and happiness among middle school students in Tehran District 2]. MS. Dissertation. Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, 2009. (Persian)
  10. Ojaghi N. [Comparing the effectiveness of intervention strategies based on the value of psychodrama and strategies based on the amount of good feeling happiness school district 1 girls 15 year old first base]. MS. Dissertation. Tehran: Allameh Tabatabaei University, 2005. (Persian)
  11. Jazayeri A, Rahimi A. [Set of life skills]. Tehran: Danjeh; 2008. (Persian)
  12. Lucas RE. Re examining an adaptation a disappoint model of happiness. Reaction to change in marital status. J Pers Soc Psychol 2003; 16: 27-42.
  13. David WC, Jack CW. The impact of divorce on the family. J Child Psychiatr Hum 2007; 2: 78-83
  14. Diener E. Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. Am Psychologist 2000; 55: 34-43.
  15. Mollahzadeh J. [The relationship between personality factors and coping styles in children's adjustment controls]. Ph.D. Dissertation. Tehran: Tarbiat Modarres University, 2002. (Persian)
  16. Lama D, Cutler H. [Art of living happy]. Anoshirvani Sh. (translator). Tehran: Institute of Rasa; 2003. (Persian)
  17. Rahmani M. [Effectiveness of group counseling Lazarus multifaceted approach to relations with mothers of adolescent girls]. MS. Dissertation. Tehran: University Research, 2010. (Persian)
  18.  Lazarus AA. Multi model therapy. In: Corisini RJ, Wedding D. (editors). Current psychotherapies. 7th ed. Belmont, CA: Brooks/Cole; 2005.
  19. Alipour A, Noorbala AA. [A preliminary study of reliability and validity of the Oxford happiness inventory among students in Tehran University]. Journal of behavior science 2008; 23: 101-12. (Persian)
  20. Aghili M, Mohammadi N, Ghorbani L. [Evaluating the Relationship between happiness and mental health in Iranian athletes]. Journal of basic and applied scientific research 2012; 2(3): 2494-7. (Persian)
  21. Santrock JW. Eeducational psychology. USA: McGraw-Hill, 2008.
  22. Peterson C, Seligman M. Characters and virtues. New York: Oxford University; 2004.
  23. Hunter J, Csikszentmihalyi M. Happiness in everyday life: the uses of experience sampling. J Happiness Stud 2009; 28: 182-99.
  24. Waterman AS, Schwartz ST, Conti R. The implications of two conceptions of happiness (hedonic enjoyment and eudemonia). J Happiness Stud 2008; 9: 41-79.
  1. Soltani H. [The effectiveness of group training of Lazarus multi model approach on women’s marital satisfaction]. Dissertation. Tehran: Allameh Tabatabaei University, 2011: 814. (Persian)