ارتباط طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و عزت نفس جنسی در زنان روسپی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و عزت نفس جنسی در زنان روسپی انجام شد.
روش‌کار: در یک طرح توصیفی- همبستگی که در بهمن ماه 1394 انجام شد، 108 نفر از زنان روسپی مقیم مرکز نگهداری زنان توس مشهد به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری  اطلاعات از پرسش‌نامه‌های طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه‌ی یانگ- فرم کوتاه و عزت نفس جنسی زنان- فرم کوتاه استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و آزمون تی مستقل در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 صورت گرفت.
یافته‌ها: بین نمرات اغلب طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با عزت نفس جنسی در زنان روسپی، رابطه‌ی معکوس وجود داشت (05/0P<). سه طرح‌واره‌ی محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی/ بدرفتاری برای عزت نفس جنسی زنان روسپی، پیش‌بینی‌کننده‌ی معنی‌داری بودند (05/0P<). نمرات طرح‌واره‌های انزوای اجتماعی، نقص/شرم، شکست، خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافی و معیارهای سرسختانه/عیب‌جویی افراطی زنانی که با والدین زندگی می‌کرده‌اند پایین‌تر از زنانی است که با غیر والد زندگی می‌کرده‌اند (05/0P<). هم‌چنین، میزان عزت جنسی زنان روسپی که با والدین زندگی می‌کرده‌اند بالاتر از زنان روسپی بود که با غیر والد زندگی می‌کرده‌اند (017/0=P).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد هر چه میزان طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه‌ی زنان روسپی بیشتر باشد عزت نفس جنسی آنان پایین‌تر خواهد بود. عدم زندگی با والدین در مراحل رشد، نقش عمده‌ای در شکل‌گیری طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و در نتیجه کاهش عزت نفس جنسی دارد.

کلیدواژه‌ها