ارتباط استرس ادراک شده با صفات شخصیتی کارکنان فوریت پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: کارکنان فوریت پزشکی در محیطی پرتنش به مراقبت از مصدومین بدحال می‌پردازند. مشخص نیست در این کارکنان چه صفات شخصیتی با درک استرس کمتری ارتباط دارند. هدف پژوهش حاضر شناسایی صفات کارکنانی است که در روبه‌رویی با شرایط تنش‌زا، عملکرد شغلی‌ بالایی نشان می‌دهند.   
روش‌کار: این مطالعه‌ی توصیفی-مقطعی از فروردین تا شهریور 1394 بر روی کارکنان فوریت پزشکی استان خراسان رضوی به روش همبستگی و به شکل میدانی انجام گرفت. تعداد 190 نفر مرد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل فرم مشخصات جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه‌ی شخصیت نئو-فرم کوتاه (NEO-FFI) و مقیاس استرس ادراک شده‌ی کوهن بودند. داده‌ها با شاخص‌های توصیفی و استنباطی (همبستگی و رگرسیون) و با کمک نرم‌افزار  SPSSنسخه‌ی 16 تحلیل شدند.
یافته‌ها: از بین صفات شخصیتی، رگه‌ی شخصیتی روان‌رنجوری، همبستگی معنی‌دار مثبت اما برون‌گرایی و توافق و باوجدان بودن، همبستگی معنی‌دار منفی با استرس ادراک شده دارند (001/0P<). هم‌چنین روان‌رنجوری، گشودگی نسبت به تجربه، توافق و باوجدان بودن 5/59 درصد تغییرات در استرس ادراک شده را تبیین کردند.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد آن دسته ازکارکنان فوریت پزشکی که سطح بالاتری از رگه‌های شخصیتی مرتبط با ثبات هیجانی، تمایل به یاری رساندن، تلاش برای موفقیت و احساس مسئولیت دارند، می‌توانند در روبه‌رویی با شرایط تنش‌زا و بحرانی، استرس ادراک شده‌ی کمتر و کارآمدی بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها