بررسی اثربخشی تحریک با جریان مستقیم از روی جمجمه‌ی ناحیه‌ی پشتی-جانبی قشر پیش‌پیشانی بر ولع مصرف در سوءمصرف‌کنندگان شیشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع سوءمصرف شیشه و لزوم درمان‌های مناسب برای آن، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تحریک با جریان مستقیم از روی جمجمه‌ی ناحیه‌ی پشتی-جانبی قشر پیش‌پیشانی بر کاهش میزان ولع مصرف در سوءمصرف‌کنندگان شیشه بود.
روش‌کار: این مطالعه‌ی بالینی، در طی آذر 1393 تا تیر 1394 با جامعه‌ی آماری افراد مبتلا به حداقل یک سال سوءمصرف شیشه (بر اساس ملاک‌‌های تشخیصی چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی و انجام آزمایش) مراجعه‌کننده به مرکز درمان اعتیاد مهرآوران و مرکز درمان پرهیزمدار مشهد، انجام شد. از طریق ‌نمونه‌گیری هدف‌مند 21 نفر، انتخاب و به شیوه‌ی تصادفی در سه گروه برابر (تحریک آندی راست، تحریک آندی چپ و شم) قرار گرفتند. از پرسش‌نامه‌های مشخصات جمعیت‌شناختی، سنجش ولع پایه‌ی مصرف آمفتامین، آزمون تصویری سنجش ولع القایی مصرف شیشه استفاده شد. داده‌ها با کمک آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار   SPSSنسخه‌ی 20 تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تحریک با جریان مستقیم از روی جمجمه‌ی ناحیه‌ی پشتی-جانبی قشر پیش‌پیشانی تاثیر معنی‌داری در کاهش میزان ولع القایی مصرف‌کنندگان  دارد (002/0=P). در حالی که تحریک این ناحیه به صورت آندی راست/کاتدی چپ در کاهش ولع مصرف تاثیر معنی‌داری داشت (001/0=P)، تحریک آندی چپ/کاتدی راست با کاهش معنی‌داری در میزان ولع، همراه نبود (397/0=P).  بر خلاف ولع القایی،  تحریک ناحیه‌ی پشتی-جانبی قشر پیش‌پیشانی چپ و راست در کاهش ولع پایه‌ی آزمودنی‌ها موثر بود (000/0=P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، به نظر می‌رسد می‌توان از تحریک با جریان مستقیم از روی جمجمه‌ی ناحیه‌ی پشتی-جانبی قشر پیش‌پیشانی راست و چپ به عنوان درمان موثر در کاهش ولع مصرف پایه و القایی شیشه در بیماران سوء‌مصرف‌کننده‌ی آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها