بررسی باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی در زوجین بارور و نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد نیشابور

2 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

3 دکترای روان شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

4 دکترای روان شناسی تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی واحد بیرجند

5 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

چکیده

مقدمه: ناباروری با مشکلات متعدد جسمی، اقتصادی و روان‌شناختی همراه است و بر روابط زوجین، رضایت‌مندی یا دلزدگی زناشویی آنان اثر می‌گذارد. نقش باورهای ارتباطی نیز در مدیریت این عامل تنش‌زا و روابط زناشویی اهمیت دارد. این مطالعه به بررسی باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی در زوجین بارور و نابارور می‌پردازد.
روش‌ کار: جامعه‌ ی آماری این پژوهش توصیفی-همبستگی شامل زوجین بارور و ناباروری بود که به کلینیک زنان و مرکز درمان ناباروری نوین مشهد در سال 1391 مراجعه نمودند. با روش نمونه‌گیری در دسترس، 130 زوج بارور و 130 زوج نابارور بر اساس معیارهای طبی، وارد مطالعه شدند. نمونه‌ها پرسش‌نامه‌های جمعیت‌شناختی محقق‌ساخته، دلزدگی زناشویی پاینز و باورهای ارتباطی اپستین و آیدلسون را تکمیل نمودند. داده‌ها با SPSS نسخه‌ی 18 و روش‌های آمار توصیفی، رگرسیون گام به گام، تحلیل واریانس یک‌طرفه، آزمون‌های تعقیبی شفه، تحلیل واریانس چندمتغیره و تی مستقل تحلیل شدند.
یافته‌ ها: نمرات تمام ابعاد باورهای ارتباطی در گروه بارور نسبت به نابارور بالاتر است و به غیر از موارد باور به تخریب‌کنندگی و عدم تغییرپذیری همسر (به ترتیب 28/0=P، 21/0=P) سایر ابعاد در گروه‌های بارور و نابارور، تفاوت معنی‌داری داشته‌اند. در بین ابعاد دلزدگی زناشویی، نمرات ازپاافتادگی روانی در افراد نابارور به طور معنی‌داری بالاتر است (001/0=P). هر چند که نمرات ازپاافتادگی جسمی در گروه نابارور بالاتر است اما اختلاف معنی‌داری ندارد و ازپاافتادگی عاطفی در گروه بارور، بیشتر گزارش شده است.
نتیجه‌ گیری: زوجین نابارور نسبت به زوجین بارور از نظر باورهای ارتباطی قوی‌تر بوده ولی در ابعاد ازپاافتادگی روانی و جسمی، دلزدگی زناشویی بیشتری نسبت به گروه بارور تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. References

  1. Shahsavari Isfahani S, Morshed Behbahani B, Beigizadeh Sh, Sobhanian S. [Epidemiological factors associated with infertility in infertile couples referred to clinic of Peymaniyeh Hospital in Jahrom in years 1999-2009]. Journal of science and health 2010; 5(supp the 6th Iranian Epidemiology Conference): 51. (Persian)
  2. Faal Kalkhoran L, Bahrami H, Farrokhi NA, Zeraati H, Tarahomi M. [Comparing anxiety, depression and sexual life satisfaction in two groups of fertile and infertile women in Tehran]. Journal of reproduction and infertility 2011; 12(2): 157-62.  (Persian)
  3. Gibson DM, Myers JE. The effect of social coping resources and growth-fostering relationships on infertility stress in women. J Ment Health Couns 2002; 24: 68-80.
  4. Peterson BD, Newton CR, Feingold T. Anxiety and sexual stress in men and women undergoing infertility treatment. Fertil Steril 2007; 88: 911-4.
  5. Schmidt L. Infertility and assisted reproduction in Denmark: Epidemiology and psychosocial consequences. Dan Med Bull 2006; 53: 390-417.
  6. Nikoubakht N, Karimi U, Bahrami H. [Couple burnout among fertilized and unfertilized women referred to Valieasr Reproductive Center, Tehran]. Iranian journal of epidemiology 2011; 7(1): 32-7. (Persian)
  7. Lingren HG. Marriage burnout. (cited 2003). Available from: http://utahmarriage.org.
  8. Van Plet MA. Crossover of burnout among health care professionals. J Marr Fam 2009; 85: 210-30. 
  9. Balver RT. Professional nursing burnout and irrational thinking. Journal article springer link 2006; 12: 23-135.
  10. Corey G. Theory and practice of counseling and psychotherapy. 5th ed. New York: Brooks/Cole publishing company; 1996.
  11. Ellis A. Overcoming destructive beliefs, feelings and behaviors. Amherst, NY: Prometheus books; 2001.
  12. Epstein N. Cognitive marital therapy: Multi level assessment and intervention. Journal of rational-emotive therapy 1986; 4: 68-81.
  13. Gottman J. What predict divorce? Hillsdale. N. J: Erlbaum; 1994.
  14. Bradbury TN, Fincham FD, Beach SRH. Research on the nature and determinants of marital satisfaction:  A decade in review. Journal of marriage and the family 2000; 62: 964-80. 
  15. Choobforoushzadeh A, Kalantari M, Molavi H. The effectiveness of cognitive behavioral stress management therapy on marital satisfaction in infertile women. Journal of fundamentals of mental health 2010; 12(3): 596-603. (Persian)
  16. Abbey A, Andrews FM, Halman LJ. Infertility and subjective well-being: The mediating roles of self-esteem, internal control and interpersonal conflict. J Marr Fam 1992; 54: 408-17.
  17. Talaei A, Kimiaei SA, Borhani Moghani M, Moharreri F, Talaei A, Khanghaei R. [Effectiveness of group cognitive behavioral therapy on depression in infertile women]. Iranian journal of obstetrics, gynecology and infertility 2014; 17: 1-9. (Persian)
  18. Agostini F, Monti F, De Pascalis L, Paterlini M, Battista La Sala G, Blickstein I.  Psychosocial support for infertile couples during assisted reproductive technology treatment. Fertil Steril 2011; 95(2): 707-10.
  19. Pines A. Couple burnout: Causes and cures. New York: Routledge; 1996.
  20. Naderi F, Eftekhar Z, Amola Zadeh S. The associations of personality characteristics and intimate relationships in spouses of drug dependents men. Woman and culture 2011; 3(9): 83-98. (Persian)
  21. Bradbury TN, Fincham FD. Assessing dysfunctional cognition in marriage. Psychol Assess 1993; 5(1): 92-101.
  22. Sahebi A. Research method in clinical psychology. Tehran: Samt publication; 2004. (Persian)
  23. Mollaeinejad M, Jafarpour M, Jahanfar Sh, Jamshidi R. [The relationship between marital adjustment and stress induced by infertility among women referred to Isfahan Infertility Treatment Center, 1999]. Quarterly journal of fertility and infertility 2000; 2: 26-39. (Persian)
  24. Lee T, Sun GH, Chao SC. The effect of an infertility diagnosis on the distress, marital and sexual satisfaction between husbands and wives in Taiwan. J Hum Reprod 2009; 16: 1762-7.
  25. Kemman E, Cheron C, Bachman G. Good luck rites in contemporary infertility. Reprod Med 1998; 43(3): 196-8.
  26. Hatamloy-e-Saedabadi M, Hashemi Nosratabad T. [The comparison of psychological wellbeing and marital satisfaction in the fertile and infertile women]. Health psychology 2012; 1: 20-31. (Persian)
  27. Mazaheri MA, Keighobadi F, Faghihimani Z, Ghashang N, Patou M. [Problem solving styles and marital satisfaction in fertile and infertile couples]. Quarterly journal of fertility and infertility 2001; 3: 23-31. (Persian)
  28. Daniluk JC. Infertility: Interpersonal and intrapersonal impact. Fertil Steril 1988; 49: 982-90.
  29. Joneidi E, Noorani Sadeddin Sh, Mokhber N, Shakeri MT. [The comparison of marital satisfaction among ferile and infertile women referred to treatment centers in Mashhad]. Iranian journal of obstetrics, gynecology and infertility 2009; 12(1): 7-16. (Persian)
  30. Repokari L, Punamaki RL, Unkila-Kallio L, Vilska S, Polikkeus P, Sinkkonen J. Infertility treatment and marital relationships: a 1-year prospective study among successfully treated ART couples and their controls. Hum Reprod 2007; 22(5): 1481-91.

       31. World Health Organization. Recent advances in medically assisted conception report   of a WHO Scientific Group. World Health Organ Tech Rep Ser 1992; 820: 1-111.

       32. Laffont I, Edelmann RJ. Perceived support and counseling needs in relation to in vitro fertilization.  J Psychosom Obstet Gynaecol 1994; 15(4): 183-8.