رابطه ی بین مهارت های ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد روان شناسی عمومی، گروه روان شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دکترای مشاوره، مرکز توسعه تحقیقات بالینی رازی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

3 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: طرحواره های ناسازگار اولیه الگوی هیجانی و شناختی خودآسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته و در مسیر زندگی تکرار و تثبیت شده و تا حد زیادی کارکردی نامناسب دارند. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی مهارت های ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی تعداد 366 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1398-1397 انتخاب شدند و به پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، مهارت های ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) پاسخ دادند. داده ها با کمک نرم افزار SPSS و روش های آزمون های استنباطی تی و ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل شدند.
یافته ها: بیشتر پاسخگویان زن (79 درصد)، مجرد (86/9 درصد)، دانشجوی علوم انسانی (73/8 درصد)، و بین 18 تا 43 سال سن (79/5 درصد) داشتند. نتایج پژوهش نشان داد بین طرحواره های ناسازگار اولیه با مهارت های ارتباطی واحدهای پژوهش همبستگی منفی وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است ( 01/0≥P). به این معنی که هرچه دانشجویان، تعداد طرحواره های ناسازگار بیشتری داشتند مهارت های ارتباطی آنها ضعیف تر بود.
نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه هرچه دانشجویان با تعداد طرحواره های ناسازگار بیشتر، مهارت های ارتباطی ضعیف تری داشتند.

کلیدواژه‌ها