استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار. مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل., پژوهشکده اعتیاد. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ساری. ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 مرکز تحقیقات عفونی اطفال، پژوهشکده بیماری های واگیر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت HIV به یکی از مهم ترین بیماری های همه گیر در جهان تبدیل شده است. این مطالعه با بررسی اثر استیگما بر روی بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای کاهش آن انجام شده است.
روش کار: با استفاده از مرور ادبیات روایی، مقالات مرتبط جستجو، بازیابی و از پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (نورماگز)، علم نت، پایگاه اطلاعات علمی مرکز آموزش، فرهنگ و پژوهش دانشگاهی (SID)، ایران مدکس و مگیران انتخاب شدند. از طریق کلیدواژه‌های «انگ، انگ اجتماعی، برچسب‌گذاری، سندرم نقص ایمنی اکتسابی، ایدز، ویروس نقص ایمنی انسانی و HIV» به زبان فارسی و در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed و Scopus به زبان انگلیسی. همین رویه بیشتر در Google Scholar در هر دو زبان انجام شد. معیار ورود، مقالات کامل متن فارسی و انگلیسی و معیار خروج، عدم دسترسی به مقالات کامل بود، در حالی که مقالات مروری حذف شدند.
یافته ها: با اعمال معیار های ورود و خروج و حذف موارد تکراری، تعداد 16 مقاله وارد مطالعه شد. اثرات استیگما بر بیماران مبتلا به ایدز شامل اثرات فردی و اجتماعی بوده است. راهکارهای مناسب برای کاهش استیگما شامل: حمایت های روانی و اجتماعی از افراد مبتلا، افزایش سطح آگاهی افراد جامعه و کادر درمان، معنویت و نزدیکی به خدا، راهکارهای مشاوره ای، راه اندازی کلینیک های مخصوص بیماران مبتلا می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاضر، پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران و مدیران بهداشتی درمانی جامعه، ضمن توجه به اثرات فردی و اجتماعی بیماری نسبت به افزایش اگاهی عموم و کادر درمان، تقویت معنویت افراد، راه اندازی کلینیک های مخصوص بیماران تلاش نموده تا اثرات استیگما در این بیماران کاسته شود.

کلیدواژه‌ها