استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 Assistant professor. Traditional and Complementary Medicine Research Center. Addiction Institute. Mazandaran University of Medical Sciences. Sari. Iran

2 Student Research Committee, Nasibeh Nursing and Midwifery Faculty, Mazandaran University of Medical Science Sari, Iran

3 Pediatric Infectious Diseases Research Center, Communicable Diseases Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

4 Associate professor. Traditional and Complementary Medicine Research Center. Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

چکیده

مقدمه: عفونت HIV به یکی از مهم ترین بیماری های همه گیر در جهان تبدیل شده است. این مطالعه با بررسی اثر استیگما بر روی بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای کاهش آن انجام شده است.
روش کار: با استفاده از مرور ادبیات روایی، مقالات مرتبط جستجو، بازیابی و از پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (نورماگز)، علم نت، پایگاه اطلاعات علمی مرکز آموزش، فرهنگ و پژوهش دانشگاهی (SID)، ایران مدکس و مگیران انتخاب شدند. از طریق کلیدواژه‌های «انگ، انگ اجتماعی، برچسب‌گذاری، سندرم نقص ایمنی اکتسابی، ایدز، ویروس نقص ایمنی انسانی و HIV» به زبان فارسی و در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed و Scopus به زبان انگلیسی. همین رویه بیشتر در Google Scholar در هر دو زبان انجام شد. معیار ورود، مقالات کامل متن فارسی و انگلیسی و معیار خروج، عدم دسترسی به مقالات کامل بود، در حالی که مقالات مروری حذف شدند.
یافته ها: با اعمال معیار های ورود و خروج و حذف موارد تکراری، تعداد 16 مقاله وارد مطالعه شد. اثرات استیگما بر بیماران مبتلا به ایدز شامل اثرات فردی و اجتماعی بوده است. راهکارهای مناسب برای کاهش استیگما شامل: حمایت های روانی و اجتماعی از افراد مبتلا، افزایش سطح آگاهی افراد جامعه و کادر درمان، معنویت و نزدیکی به خدا، راهکارهای مشاوره ای، راه اندازی کلینیک های مخصوص بیماران مبتلا می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاضر، پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران و مدیران بهداشتی درمانی جامعه، ضمن توجه به اثرات فردی و اجتماعی بیماری نسبت به افزایش اگاهی عموم و کادر درمان، تقویت معنویت افراد، راه اندازی کلینیک های مخصوص بیماران تلاش نموده تا اثرات استیگما در این بیماران کاسته شود.

کلیدواژه‌ها


 1. 1.Bell E, Mthembu P, O'Sullivan S, Moody K. Sexual and reproductive health services and HIV testing: perspectives and experiences of women and men living with HIV and AIDS. Reprod Health Matters 2007; 15(29): 113-35.

  1. Modjarrad K, Mohraz M, Madani N. Iran needs global support to fight HIV. Nature 2013; 494(7437): 314-25.
  2. Masoudnia E, Chenaninasab H. [Impact of perceived social stigma on self-esteem in patients with acquired immunodeficiency syndrome]. Journal of holistic nursing and midwifery 2016; 26(4): 80-89. (Persian)
  3. Armoon B, Higgs P, Fleury MJ, Bayat AH, Moghaddam LF, Bayani A, et al. Socio-demographic, clinical and service use determinants associated with HIV related stigma among people living with HIV/AIDS: a systematic review and meta-analysis. BMC Health Services Research 2021; 21(1): 1-20.
  4. MacLean JR, Wetherall K. The association between HIV-Stigma and depressive symptoms among people living with HIV/AIDS: A systematic review of studies conducted in South Africa. J Affect Disord 2021; 287(11): 125-37.
  5. Vanderkooij YL, Kupková A, Den Daas C, Vandenberk GE, Kleene MJT, Jansen HS, et al. Role of self-stigma in pathways from HIV-related stigma to quality of life among people living with HIV. AIDS Patient Care STDs 2021; 35(6): 231-8.
  6. Meo CM, Sukartini T, Misutarno M. Social support for HIV AIDS sufferers who experience stigma and discrimination: A systematic review. STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan 2021; 10(1): 1174-85.
  7. Padilla M, Frazier EL, Carree T, Luke Shouse R, Fagan J. Mental health, substance use and HIV risk behaviors among HIV-positive adults who experienced homelessness in the United States–Medical monitoring project, 2009–2015. AIDS Care 2020; 32(5): 594-9.
  8. Turi E, Simegnew D, Fekadu G, Tolossa T, Desalegn M, Bayisa L, et al. High Perceived Stigma Among People Living with HIV/AIDS in a Resource Limited Setting in Western Ethiopia: The Effect of Depression and Low Social Support. HIV/AIDS (Auckland, NZ) 2021; 13(1): 389-95.
  9. Kalatehsadati A, Taheri V, Hemmati S. [Challenges experienced by HIV/AIDS-positive women in marital relationships; A qualitative study]. Toloo-e-Behdasht 2019; 18(5): 41-54. (Persian)
  10. Zolfalifam J, Mo’aghar M, Samadnezhadazar Z. Social identity and HIV stigma: A phenomenological study. Journal of qualitative research in health sciences 2021; 10(3): 197-203.
  11. Masoudnia E, Mirzaei M, Chenaninasab H. [Relationship between illness perception and perceived stigma in patients with HIV symptoms]. Journal of Jiroft University of Medical Sciences 2016; 2(2): 1-9. (Persian)
  12. Hejazi E, Madani Y, Iranmanesh S. [Psycho-social consequences for married women infected with HIV/AIDS]. Journal of applied psychological research 2019; 9(4): 71-90. (Persian)
  13. Shrestha R, Altice FL, Sibilio B, Copenhaver MM. HIV sero-status non-disclosure among HIV-infected opioid-dependent individuals: the roles of HIV-related stigma, risk behavior, and social support. J Commun Health 2019; 44(1): 112-20.
  14. Rahmati F, Niknami S, Amin F, Ravari A. [HIV/AIDS patients’ experiences about stigma: A qualitative study]. Journal of qualitative research in health sciences 2012; 1(2): 71-80. (Persian)
  15. Levi-Minzi MA, Surratt HL. HIV stigma among substance abusing people living with HIV/AIDS: implications for HIV treatment. AIDS Patient Care STDs 2014; 28(8): 442-51.
  16. Rasoolinajad M, Abedinia N, Noorbala AA, Mohraz M, Moradmand B. [Effect of mental health, coping mechanisms and stigma on risky behaviors in HIV positive patients in Iran-a cross-sectional study]. Razi journal of medical sciences 2017; 24: 83-93. (Persian)
  17. Tavakol M NAD. [Stigmatization of physician-patient relationship and treatment in HIV patients]. Quarterly Journal of bioethics 2012; 2(5): 1-10. (Persian)
  18. Kemp CG, Lipira LL, David H, Nevin PE, Turan J, Simoni JM, et al. HIV stigma and viral load among African-American women receiving treatment for HIV: A longitudinal analysis. AIDS (London, England) 2019; 33(9): 1511.
  19. Sassanid L, Naji A, Abedi H, Taeri K. [The experience of social stigma in AIDS patients: A phenomenological study]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2014; 20(4): 487-95. (Persian)
  20. Behravan H, Abachi A. The causes and consequences of labeling in patients with HIV/AIDS. International journal of interdisciplinary social sciences 2012; 6(6):1-13.
  21. Abachi A, Behravan H. The analysis of stigma impact on quality of life in patients with HIV/AIDS: a phenomenological study. Journal of qualitative research in health sciences 2020; 2(2): 158-72.
  22. Elizondo JE, Treviño AC, Violant D. [Dentistry and HIV/AIDS related stigma]. Rev Saude Publica 2015; 49: 79. (Portuguese)
  23. Herrmann S, McKinnon E, Hyland NB, Lalanne C, Mallal S, Nolan D, et al. HIV-related stigma and physical symptoms have a persistent influence on health-related quality of life in Australians with HIV infection. Health Qual Life Outcomes 2013; 11(1): 1-13.
  24. Shacham E, Rosenburg N, Önen NF, Donovan MF, Turner OE. Persistent HIV-related stigma among an outpatient US clinic population. Int J STD AIDS 2015; 26(4): 243-50.
  25. Khoshtarash M, Farahani M, Zareiyan A. Health-related lifestyle in HIV/AIDS patients: a hybrid concept analysis. HIV and AIDS review international journal of HIV-related problems 2019;18(2): 120-30.
  26. Tavakoli F, Karamouzian M, Rafiei-Rad AA, Iranpour A, Farrokhnia M, Noroozi M, et al. HIV-Related stigma among healthcare providers in different healthcare settings: a cross-sectional study in Kerman, Iran. Int J Health Policy Manag 2020; 9(4): 163-75.