بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان استفاده از گوشی هوشمند در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 PhD. student in psychological and educational counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 MA. in psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 MA. Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده

مقدمه: استفاده از گوشی هوشمند یکی از پدیده های فراگیر عصر حاضر به شمار می رود و این پدیده بر ابعاد گوناگون زندگی بشر امروزی تاثیر بسزایی داشته است. بنابراین بایستی ابعاد گوناگون استفاده از گوشی هوشمند شناسایی شود تا استفاده از این وسیله هدفمندتر شده و استفاده ناموثر از این وسیله با دانش و آگاهی، روز به روز کمتر شود. در این مطالعه به بررسی نقش پایه‌ای شخصیت در میزان استفاده از گوشی‌های هوشمند پرداخته شده است.
روش کار: در این مطالعه تعداد 64 نفر با نمونه گیری 2 مرحله ای خوشه‌ای تصادفی و تصادفی سیستماتیک از میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب گردیدند. سپس پرسشنامه استفاده از گوشی‌های هوشمند و رایانه و پرسشنامه شخصیت نئو توسط این افراد تکمیل گردید. برای بررسی داده ها از آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن به عنوان آزمون اصلی و نرم‌افزار IBM SPSS v24 استفاده شد.
یافته­ ها: بر اساس نتایج، میان جنسیت و سن با میزان استفاده از گوشی هوشمند ارتباط وجود دارد (007/0=P، 03/0=P) و از سوی دیگرهر چه عامل‌های شخصیتی مسئولیت‌پذیری و توافق پذیری در افراد، ضعیف‌تر باشند میزان استفاده آن‌ها از گوشی‌های هوشمند بیشتر است (03/0=P، 01/0=P).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان‌دهنده نقش جنسیت و نیز عامل‌های شخصیتی توافق پذیری و مسئولیت‌پذیری در میزان استفاده از گوشی هوشمند بود. این نتایج می‌تواند گروه در خطر را برای انجام تحقیقات بیشتر و اختصاصی‌تر نشان داده و نیز افراد مرتبط با این موضوع را در خصوص میزان استفاده از گوشی هوشمند و علل آن، آگاه‌تر نماید.

کلیدواژه‌ها


 1. Falaki H, Mahajan R, Kandula S, Lymberopoulos D, Govindan R, Estrin D. [Diversity in smartphone usage]. Proceedings of the 8th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services. Iran; 2010. (Persian)
 2. Mohammadbeigi A, Valizadeh F, Saadati M, Sharifimoghadam S, Ahmadi A, Mokhtari M, et al. [Sleep quality in medical students; the impact of over-use of mobile cell-phone and social networks]. Journal of research in health sciences 2016; 16(1): 46-50. (Persian)
 3. Oulasvirta A, Rattenbury TL, Raita E. Habits make smartphone use more pervasive. Pers Ubiquitous Comput 2012; 16(1): 105-14.
 4. Pervin LA. The science of personality. Oxford: Oxford University; 2003.
 5. Lin CY, Imani V, Broström A, Nilsen P, Fung XC, Griffiths MD, et al. Smartphone application-based addiction among Iranian adolescents: A psychometric study. Int J Ment Health Addict 2019; 17(4): 765-80.
 6. Miller G. The smartphone psychology manifesto. Perspect Psychol Sci 2012; 7(3): 221-37.
 7. Takao M, Takahashi S, Kitamura M. Addictive personality and problematic mobile phone use. Cyber Psychol Behav 2009; 12(5): 501-7.
 8. Pashasharifi H. [The relationship between creativity and personality characteristics of Tehran high school students]. Educational innovations 2004; 3(1): 3-11. (Persian)
 9. Rezaei F. [Investigating the relationship between mobile phone harmful use and Internet addiction with emotional divorce of teachers in Kermanshah city]. Rooyesh-e-Ravanshenasi 2020; 9(3): 69-76. (Persian)
 10. Coyne SM, Stockdale L, Summers K. Problematic cell phone use, depression, anxiety, and self-regulation: Evidence from a three year longitudinal study from adolescence to emerging adulthood. Comput Human Behav 2019; 96: 78-84.
 11. Bianchi A, Phillips JG. Psychological predictors of problem mobile phone use. Cyber Psychol Behav 2005; 8(1): 39-51.
 12. Butt S, Phillips JG. Personality and self reported mobile phone use. Comput Human Behav 2008; 24(2): 346-60.
 13. Ehrenberg A, Juckes S, White KM, Walsh SP. Personality and self-esteem as predictors of young people's technology use. Cyber Psychol Behav 2008; 11(6): 739-41.
 14. Hussain Z, Griffiths MD, Sheffield D. An investigation into problematic smartphone use: The role of narcissism, anxiety, and personality factors. J Behav Addict 2017; 6(3): 378-86.
 15. Jiang K, Yang Z, Feng Z, Yu Z, Bao S, Huang Z. Mobile phone use while cycling: a study based on the theory of planned behavior. Transp Res Part F Traffic Psychol Behav 2019; 64(1): 388-400.
 16. Hilgard ER, Hunt RR, Kroll N, Malpeli JG. [Pychology]. Barahani MN, Birashk B. (translators). Tehran: Roshd; 2000. (Persian)
 17. Kumar K, Bakhshi A. The five-factor model of personality and organizational commitment: Is there any relationship. Humanity and social sciences journal 2010; 5: 25-34.
 18. Movahedi M, Minashiri A, Panah M, Azizi A. [Relationship between personality factors and test anxiety in adolescents]. Proceeding of the 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry. Tabriz University of Medical Sciences; 2013. (Persian)
 19. Kiamehr J. [Standardization of the short form of NEO-FFI-R and investigation of factorial structure (confirmatory analysis) among the humanities students of Tehran University]. Ph.D. Dissertation. Tehran: University of Allame Tabatabai, 2003. (Persian)
 20. Ghasemi Z, Mehdad A. [Comparison of personality characteristics and attitude toward safety among incident and non-incident staff]. Journal of occupational health 2018; 14(6): 47-56. (Persian)
 21. Mehdad A, Molavi M. [Comparison of organizational commitment, job stress and personality traits among injured and non-injured employees of Isfahan refinery]. Journal of occupational medicine 2020; 11(4) : 36-47. 9Persian)
 22. Bayrami M, Movahedi M, Movahedi Y, Azizi A, Rahimi A. [The role of personality factors in predicting migraine symptoms in nurses. Iranian journal of nursing 2013; 26: 71-79. (Persian)
 23. McCrae RR, Costa PT. A contemplated revision of NEO Five-Factor Inventory. Pers Individ Diff 2004; 36: 587-96.
 24. Akbari R, Zarei E, Dormohammadi A, Gholami A. [Influence of unsafe and excessive use of mobile phone on the sleep quality]. Scientific journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2016; 21(5): 81-90. (Persian)
 25. Ezoe S, Toda M, Yoshimura K, Naritomi A, Den R, Morimoto K. Relationships of personality and lifestyle with mobile phone dependence among female nursing students. Soc Behav Pers 2009; 37(2): 231-8.
 26. Lepp A, Li J, Barkley JE, Salehi-Esfahani S. Exploring the relationships between college students’ cell phone use, personality and leisure. Comput Human Behav 2015; 43: 210-9.
 27. Bazrafshan M, Ghaedian S, Foroutani M, Gholami Y. [An analysis of secondary high school students' personality dimensions and the use of virtual social networks in the 4th district of Shiraz city, 2014]. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2018; 16(10): 913-24. (Persian)
 28. Rashidi AR, Jafari T, Hojatkhah M, Mohammadi F, Mahboobi M, Zahedi A, et al. [The relationship between personality traits, loneliness, and identity styles and dependence on mobile phone in students, 2014]. Sadra medical sciences journal 2016; 4(1): 43-49. (Persian)