ارتباط ابعاد بهزیستی روان‌شناختی با رضایت از زندگی و خودتنظیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده روان شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابعاد بهزیستی روان­شناختی بر رضایت از زندگی و خودتنظیمی کارمندان زاهدان انجام شد.
روش­کار: در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 1395، 500 نفر از کارمندان دانشگاه به صورت نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه بهزیستی روان­شناختی 18 سئوالی ریف، مقیاس رضایت از زندگی 5 سئوالی و پرسش­نامه خودتنظیمی میلر و براون بود. تحلیل داده­ها با آمار توصیفی، همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و نرم­افزارSPSS نسخه­ی 24 انجام شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد پنج بعد بهزیستی روان­شناختی با رضایت از زندگی در سطح 99/0 ارتباط مثبت و معنی­داری داشته­اند. خودتنظیمی با استقلال، ارتباط مثبت با دیگران و هدفمندی در زندگی، ارتباط مثبت و معنی­داری داشته است که ارتباط مثبت با دیگران، رشد شخصی، استقلال، پذیرش خود و تسلط بر محیط به ترتیب به میزان 49/6% - 13/6% - 91/5% -  78/5% و 74/5% واریانس را برای رضایت از زندگی و هم­چنین استقلال به میزان 31/21% واریانس را برای خودتنظیمی تبیین کرد.
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد ابعاد بهزیستی روان­شناختی بر رضایت از زندگی و خودتنظیمی، موثر بوده و باید برنامه­های آموزشی در زمینه­ی بهزیستی روان­شناختی و فراهم کردن شرایط و امکانات برای افزایش رضایت از زندگی و خودتنظیمی کارمندان، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Mikaeilia N, Barahmand U. Raining in self-regulation enhances psychological well-being of distressed Soc Behav Sci; 2013; 84: 66-69.
 2. Nel L. The psychological experiences of master degree students in professional psychology programs: An interpretative phenomenological analysis. Dissertation. University of the Free State Bloemfontein, Faculty of the Humanities, 2011: 48-84.
 3. Novak MA, Suomi SJ. Psychological well-being. The International Encyclopedia of Primatology; 2017. Available from: https://doi.org/10.1002/9781119179313.wbprim0143
 4. Steptoe A, Deaton A, Stone AA. Psychological wellbeing, health and ageing. Lancet 2015; 14(385): 640-8.
 5. Röcke Life satisfaction. The Encyclopedia of adulthood and aging; 2015. Available from: https://doi.org/10.1002/9781118521373.wbeaa208
 6. Huebner ES, Suldo SM, Gilman R. Life satisfaction. J Posit Psychol 2012; 6(1): 31-44.
 7. Toegel G, Nicholson N. Self-regulation. Wiley Encyclopedia of Management; 2015. doi: 10.1002/9781118785317.weom110254.
 8. Booth A, Hennessy E, Doyle O. Self-regulation: Learning across disciplines. J Child Fam Stud 2018; 27(12): 3767-81.
 9. Sharifi K. [The relationship between psychological well-being and the quality of life of married high school teachers in the city of Lordegan]. MA. Dissertation. Marvdasht: Marvdasht University, College of psychology and education science, 2012: 100-55. (Persian)

 

 1. Urquijo I, Extremera N, Villa Sánchez A. Emotional intelligence, life Satisfaction, and psychological well-being in graduates: the mediating effect of perceived stress. Appl Res Qual Life 2016; 11(4): 1241-52.

 

 1. Kuykendall L, Tay L. Employee subjective well-being and physiological functioning: An integrative model. Health Psychol Open 2015; 2(1): Soh M, Zarola A, Palaiou K, Furnham A. Work-related well-being. Health Psychol Open 2016; 3(1): 2055102916628380.
 2. Ghorbani R, Foladchang R. The relation between self-regulation and communal domination with psychological well-being. Journal of research in virtual learning 2016; 2(8): 32-42. (Persian)
 3. Jimmefors A, Rosenberg P, Al Nima A, Mousavi F, Rappe C, Moradi S, et al. Self-regulation dimensions and psychological well-being as a function of affective profiles. Proceeding of the 27th Psychological Science Annual Convention; New York; 2015.
 4. Light AE. Self-concept clarity, self-regulation, and psychological well-being. In: Lodi-Smith J, De Marree KJ. (editors). Self-concept clarity; USA: Springer; 2017.
 5. Gagnon MC, Durand-Bush N, Young B. Self-regulation capacity is linked to wellbeing and burnout in physicians and medical students: Implications for nurturing self-help skills. Int J Wellbeing 2016; 6(1): 101-16.
 6. Simon CR, Durand-Bush N. Does self-regulation capacity predict psychological well-being in physicians? Psychol Health Med 2015; 20(3): 311-21.
 7. Choi H, Lee S, No S, Kim E. Effects of compassion on employees' self-regulation. Soc Behav Pers 2016; 44: 1173-90.
 8. Bayani AS, Koochaki A, Bayani A. [Validity and reliability of the Reef psychological well-being scale]. Journal of Iranian psychiatry and clinical psychology 2000; 14(2): 146-51. (Persian)
 9. Bayani AS, Koochaki A, Goodarzi A. [Validity and validity of life satisfaction scale]. Transformational psychology 2000; 3(11): 259-65. (Persian)
 10. Ramazani Z. [Psychometric correlation of Miller and Brown Questionnaire (SRQ) among students of Azad University of Marvdasht Branch]. Dissertation. Marvdasht University, College of psychology and education science, 2013: 55-100. (Pesian)