بررسی ارتباط اضطراب، افسردگی و رویدادهای استرس زای زندگی با کهیر مزمن ایدیوپاتیک

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 دستیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه پوست، مرکز تحقیقات سالک پوستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: کهیر مزمن ایدیوپاتیک نوعی از کهیر است که اگرچه عامل شناخته شده خارجی ندارد، اما مطالعات زیادی نقش عوامل روانی را در بروز بیماری های آلرژیک از جمله این بیماری نشان داده اند. هدف این تحقیق مقایسه میزان اضطراب، افسردگی و فشارهای روانی ناشی از رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران مبتلا به کهیر مزمن ایدیوپاتیک و افراد سالم می باشد.
روش کار: این مطالعه مورد-شاهد بر روی 22 بیمار مبتلا به کهیر مزمن ایدیوپاتیک در مقایسه با 22 فرد سالم انجام شد. دو گروه به چک لیست مشخصات دموگرافیک و آزمون های اضطراب آشکار و پنهان اشپیلبرگر، افسردگی بک و رویدادهای زندگی پیکل پاسخ دادند و شدت راش کهیر بیماران ثبت شد. نتایج حاصل از آزمون ها توسط آزمون های آماری بین دو گروه مقایسه و همبستگی بین شدت علائم روانی و کهیر ارزیابی شد.
یافته ها: نتایج اختلاف معنی داری از لحاظ سن، جنسیت، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات بین دو گروه نشان نداد. نمرات اضطراب آشکار و پنهان و افسردگی در گروه بیماران به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود. در مورد رویدادهای استرس زای زندگی، بالاتر بودن میانگین نمرات بیماران به سطح معنی داری نرسید. از طرفی نتایج مطالعه نشان داد با افزایش سطح اضطراب آشکار و پنهان و افسردگی بیماران شدت راش کهیر افزایش معنا داری داشته است.
نتیجه گیری: با توجه به بالاتر بودن سطح اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کهیر مزمن ایدیوپاتیک مداخلات روانی برای درمان این بیماران ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


 1. Ghaffari J. [Acute and chronic urticaria: review of etiology, pathogenesis, manifestation and treatment]. Journal of clinical excellence 2013; 1(1): 84‐102. (Persian)
 2. Ghaffari J, Mohammadzadeh I, Mahdavi MR. [Skin Prick test with aeroallergens in patients with chronic urticaria]. Journal of Babol University of Medical Sciences 2012; 14(2): 66-72. (Persian)
 3. Ghafari J, Kosarian M, Nazari Z, Nabavi M. [Relation between chronic urticaria and thyroid autoimmunity]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2008; 18: 66-72. (Persian)
 4. Barbosa F, Freitas J, Barbosa A. Chronic idiopathic urticaria and anxiety symptoms. J Health Psychol 2011; 16(7): 1038-47.
 5. Habif TP. Clinical dermatology E-book. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; 2015.
 6. Ghaffari J, Yazdani Charati J, Zamanfar D, Sadogh A. [Evaluation of the quality of life in patients with chronic urticaria]. Medical journal of Mashhad University of Medical Sciences 2014; 57(4): 622-8. (Persian)
 7. Montoro J, Mullol J, Jauregui I, et al. Stress and allergy. J Investig Allergol Clin Immunol 2009; 19(1): 40-7.
 8. Varghese R, Rajappa M, Chandrashekar L. Association among stress, hypocortisolism, systemic inflammation, and disease severity in chronic urticaria. Ann Allergy Asthma Immunol 2016; 116(4): 344-8.
 9. Dave ND, Xiang L, Rehm KE, Marshall GD. Stress and allergic diseases. Immunol Allergy Clinics 2011; 31(1): 55-68.
 10. Liezmann C, Klapp B, Peters E. Stress, atopy and allergy: a re-evaluation from a psychoneuroimmunologic persepective. Dermato-endocrinology 2011; 3(1): 37-40.
 11. Altınöz AE, Taşkıntuna N, Altınöz ŞT, Ceran S. A cohort study of the relationship between anger and chronic spontaneous urticaria. Adv Ther 2014; 31(9): 1000-7.
 12. Özkan M, Oflaz SB, Kocaman N. Psychiatric morbidity and quality of life in patients with chronic idiopathic urticaria. Ann Allergy Asthma Immunol 2007; 99(1): 29-33.
 13. Pasaoglu G, Bavbek S, Tugcu H, Abadoglu O, Misirligil Z. Psychological status of patients with chronic urticaria. J Dermatol 2006; 33(11): 765-71.
 14. Engin B, Uguz F, Yilmaz E, Özdemir M, Mevlitoglu I. The levels of depression, anxiety and quality of life in patients with chronic idiopathic urticaria. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008; 22(1): 36-40.
 15. Młynek A, Zalewska‐Janowska A, Martus P, Staubach P, Zuberbier T, Maurer M. How to assess disease activity in patients with chronic urticaria? Allergy 2008; 63(6): 777-80.
 16. Gholami Booreng F, Mahram B, Kareshki H. Construction and validation of a scale of research anxiety for students. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2017; 23(1): 78-93.
 17. Kazemi H. Comparison of cognitive disturbances in anxious and depressed patients. MS. Dissertation. Shiraz University, 2003
 18. Pedram M, Mohammadi M, Naziri Gh, Aeinparast N. [Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on the treatment of anxiety and depression disorders and on raising hope in women with breast cancer. Journal of woman and society 2011; 1(4): 61-76. (Persian)
 19. Mohammadian F. [Investigation of personality traits, stress and suicidal attempts in suicide attempters in Ilam city]. Medical journal of Ilam University of Medical Sciences 2003; 11: 34-41. (Persian)
 20. Yang HY, Sun CC, Wu YC, Wang JD. Stress, insomnia, and chronic idiopathic urticaria-a case-control study. Journal of the Formosan Medical Association 2005; 104(4): 254-63.
 21. Ayoub M, Dadashzadeh H, Pourfakari N, Safayan A. [Rating of stressful events in Tabriz general population]. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences 2008; 30(4): 73-80. (Persian)
 22. Roohafza HR, Salehi B, Sadeghi M. [Prevalence and severity of emotional stress in Isfahan and Markazi provinces in 2002]. Journal of Arak University of Medical Sciences 2007; 10(2): 22-30. (Persian)
 23. Malakoti K, Bakhshani N, Bohaei G, Motaghipour Y. [Rating of stressful events and their relationship with mental disorders in Zahedan general population]. Iranian journal of psychiatry and clinical psichology 1998; 3(3): 17-29. (Persian)
 24. Hatef B, Mohammadi A, Yaribeygi H, Meftahi G. [Intensity and prevalence of source of stress in Iran]. Health research journal 2015; 1(1): 43-57. (Persian)