تعیین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده شخصیت صلح‌مدار: با نگاهی به تفاوت‌های جنسیتی و وضعیت تاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی عمومی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکترای روان‌شناسی عمومی، استاد روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکترای سایکوفارماکولوژی، دانشیار روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دکترای روان‌شناسی شناختی، رئیس بخش شناختی دانشکده‌ی علوم اجتماعی و روان‌شناسی، لوند، سوئد

چکیده

مقدمه: مفهوم صلح­مداری به عنوان یک صفت شخصیتی، متضمن این امر است که فرد، الگوی باثباتی از رفتار، حالات و نگرش­های صلح­مدار در طول زمان و حیطه­های گوناگون (فردی، بین فردی، بین­المللی) از خود نشان دهد. هدف این پژوهش تعیین متغیرهای پیش­بینی­کننده شخصیت صلح­مدار با بررسی تفاوت­های جنسیتی و وضعیت تاهل بود.
روش­کار: این پژوهش در چهار مرحله اجرا گردید. در مرحله نخست، متغیرهای اثرگذار در حوزه صلح که از مرور ادبیات مربوطه استخراج گردیده بود، توسط گروه 30 نفره از دانشجویان گروه­بندی و در مرحله دوم، با کمک همبستگی و نرم­افزار R.3.3.3 ارتباط بین 22 متغیر مذکور و نمره صلح کل مشخص گردید. در مرحله سوم، میزان پیش­بینی­کنندگی هر یک از این متغیرها برای نمره کل صلح (مجموع دو آزمون صلح درون و بیرون) با تحلیل رگرسیون چندمتغیره با کمک نرم­افزار SPSS نسخه 23 مشخص و در مرحله آخر، با تحلیل مانوا تفاوت­های جنسیتی و وضعیت تاهل 206 آزمودنی­ در پاسخ به مقیاس­های صلح، بررسی شد.
یافته­ها: یافته های مرحله نخست متغیرهای حوزه صلح را در سه گروه شناختی، هیجانی و ارتباطی با ضریب کاپاهای عالی تا خوب طبقه­بندی نمود. نتایج مرحله دوم، ماتریس همبستگی بین متغیرها را نشان داد و دستاوردهای مرحله سوم در تحلیل رگرسیون متغیرهای گروه ارتباطی، حل تعارض، ارتباط با طبیعت، شفقت بر خود و شوخ­طبعی در پیش­بینی­کنندگی صلح­مداری معنادار بودند (89/0=R2). برای متغیرهای گروه هیجانی، امید، ذهن­خوانی، پرخاشگری و هارمونی معنادار بودند (89/0=R2). برای متغیرهای گروه شناختی، بازداری و نیاز به شناخت معنادار بودند (93/0=R2). نتایج مانوای مرحله چهارم نشان داد  اثر اصلی وضعیت تاهل برای دو مقیاس صلح درونی و بین فردی، اثر اصلی جنسیت برای این دو مقیاس و تعامل جنسیت*وضعیت تاهل برای مقیاس صلح بین فردی معنادار بود.
نتیجه­گیری: مجموعه گسترده­ای از متغیرهای روان­شناختی بر ویژگی شخصیتی صلح­مداری اثر دارند که شناسایی آن­ها رهنمون­های تازه­ای برای طراحی دوره­های آموزشی ارتقادهنده سلامت صلح­محور دارند. توجه به تفاوت­های جنسیتی و وضعیت تاهل در طراحی دقیق­تر چنین مداخلاتی مهم است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Galtung J. Theories of peace. Oslo: A Synthetic Approach to Peace Thinking International Peace Research Institute; 1967.
 2. Bretherton D, Law SF. Introduction: Methodologies in peace psychology. Cham: Springer; 2015.
 3. Galtung J. Violence, peace, and peace research. J Peace Res 1969; 6(3): 167-91.
 4. Andrew Ph. [Peacefulness, Stanford Encyclopedia of Philosophy]. Hashemian M. (translator). Tehran: Phoenix; 2016. (Persian)
 5. Nelson LL. Peace psychology should include the study of peaceful individuals. Am Psychologist 2014; 69(6): 626.
 6. Ryff CD. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. J Pers Soc Psychol 1989; 57(6): 1069.
 7. Hansen E, Lundh LG, Homman A, Wangby‐Lundh M. Measuring mindfulness: pilot studies with the Swedish versions of the mindful attention awareness scale and the Kentucky inventory of mindfulness skills. Cogn Behav Ther 2009; 38(1): 2-15.
 8. Shallcross AJ, Ford BQ, Floerke VA, Mauss IB. Getting better with age: The relationship between age, acceptance, and negative affect. J Pers Soc Psychol 2013; 104(4): 734.
 9. Lyubomirsky S. The how of happiness: A scientific approach to getting the life you want. Penguin; 2008.
 10. Lyubomirsky S, King L, Diener E. The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychol Bull 2005; 131(6): 803.
 11. Fredrikson B. Positivity: Groundbreaking research to release your inner optimist and thrive; Richmond: One World; 2009.
 12. Nelson LL. Peaceful personality: Psychological dynamics and core factors. In: Personal peacefulness. New York, NY: Springer; 2014.
 13. Sims GK, Nelson LL, Puopolo MR. Introduction to personal peacefulness: Psychological Perspectives. In: Personal peacefulness. New York, NY: Springer; 2014.
 14. Parola A, Berardinelli L, Bosco FM. Cognitive abilities and theory of mind in explaining communicative-pragmatic disorders in patients with schizophrenia. Psychiatry Res 2018; 260: 144-51.
 15. Moses LJ. Executive accounts of theory‐of‐mind development. Child Dev 2001; 72(3): 688-90.
 16. Ruffman T, Rustin C, Garnham W, Parkin AJ. Source monitoring and false memories in children: Relation to certainty and executive functioning. J Experim Child Psychol 2001; 80(2): 95-111.
 17. Brenes-Castro A. An integral model of peace education. Educating for a culture of social and ecological peace. Albany: University of New York Press; 2004.
 18. Tam KP. Mind attribution to nature and proenvironmental behavior. Ecopsychology 2015; 7(2): 87-95.
 19. Floody DR. Serenity and inner peace: Positive perspectives. In: Personal peacefulness. New York, NY: Springer; 2014.
 20. Herzog TR, Strevey SJ. Contact with nature, sense of humor, and psychological well-being. Environ Behav 2008; 40(6): 747-76.
 21. Kool VK. Psychology of non-violence and aggression. New York: Palgrave Macmillan; 2008.
 22. Mayton II DM. Nonviolence within cultures of peace: A means and an ends. J Peace Psychol 2001; 7(2): 143-55.
 23. Mayton DM. Measuring the nonviolent tendencies of college students. Proceeding at the Annual Meeting of the American Psychological Association , Chicago, USA; 2002.
 24. Severson HE, Konkright RF, Browne CN, Lloyd JB, Toney BR, Mayton DM. Gender differences on nonviolence. Proceeding at the annual meeting of the American Psychological Association, San Diego, CA; 2010.
 25. Mayton DM. Peacefulness as nonviolent dispositions. In: Personal peacefulness. New York, NY: Springer; 2014.
 26. Kothari R, Skuse D, Wakefield J, Micali N. Gender differences in the relationship between social communication and emotion recognition. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013; 52(11): 1148-57.
 27. Yang Y, Lizardo O, Wang D, Dong Y, Striegel AD, Hachen D, Chawla NV. Gender differences in communication behaviors, spatial proximity patterns, and mobility habits. arXiv preprint arXiv:1607.06740. 2016.
 28. DePaulo BM, Morris WL. Singles in society and in science. Psychol Inq 2005; 16(2-3): 57-83.
 29. DePaulo BM, Morris WL. The unrecognized stereotyping and discrimination against singles. Curr Dir Psychol Sci 2006; 15(5): 251-4.
 30. Tobin RM, Graziano WG, Vanman EJ, Tassinary LG. Personality, emotional experience, and efforts to control emotions. J Pers Soc Psychol 2000; 79(4): 656.
 31. Mayton D. Nonviolence and peace psychology. New York: Springer; 2009.
 32. Meyers LS, Gamst G, Guarino AJ. Applied multivariate research: Design and interpretation. New York: Sage; 2016.
 33. Keyes CL. Brief description of the mental health continuum short form (MHC-SF); 2009.
 34. Lambert MJ, Bailey RJ, White M, Tingey KM, Stevens E. Clinical Support Tool Manual—Brief version-40. Salt Lake City, UT: OQ Measures.
 35. Delavar A. [Research method in psychology and educational sciences]. Tehran: Virayesh; 2007. (Persian)
 36. Podsakoff PM, MacKenzie SB, Lee JY, Podsakoff NP. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. J Appl Psychol 2003; 88(5): 879.
 37. Samani S. [Reliability and validity of Buss and Perry Aggression Questionnaire]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2007; 13(4): 359-65. (Persian)
 38. Buss AH, Perry M. The aggression questionnaire. J Pers Soc Psychol 1992; 63(3): 452.
 39. Daukantaitė D, Hefferon K, Sikström S. The harmony in life scale complements the satisfaction with life scale: expanding the conceptualization of the cognitive component of subjective well-being. Soc Indic Res 2016; 126(2): 893-919.
 40. Ingram RE, Wisnicki KS. Assessment of positive automatic cognition. J Cons Clin Psychol 1988; 56(6): 898.
 41. Karimi M. [Relationship between religious orientation, positivity and marital satisfaction among wives of veterans in Gonbad Kavus city]. MS. Dissertation. Islamic Azad University of Gonbad Kavoos, 2012. (Persian)
 42. Schultz PW. The structure of environmental concern: Concern for self, other people, and the biosphere. J Environ Psychol 2001; 21(4): 327-39.
 43. Snyder CR, Harris C, Anderson JR, Holleran SA, Irving LM, Sigmon ST, et al. The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. J Pers Soc Psychol 1991; 60(4): 570.
 44. Bijari H, Ghanbari Hashemabadi A, Aghamohamadian Sherbaf H. [Effects of hope-based group therapy on the promotion of hope in women with breast cancer]. Educational and psychological studies 2009; 10: 172-84. (Persian)
 45. Neff KD. The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self Identity 2003; 2(3):
  223-50.
 46. Neff KD, Kirkpatrick KL, Rude SS. Self-compassion and adaptive psychological functioning. J Res Pers 2007; 41(1): 139-54.
 47. Ghorbani N, Watson PJ, Zhuo C, Norballa F. Self-compassion in Iranian Muslims: Relationships with Integrative self-knowledge, mental health, and religious orientation. Int J Psychol Relig 2012; 22: 106-18.
 48. Martin RA, Lefcourt HM. Situational humor response questionnaire: Quantitative measure of sense of humor. J Pers Soc Psychol 1984; 47(1): 145.
 49. Sadat Khoshouei M, Oreizy HR, Aghaei A. [Construction and validation of sense of humor questionnaire]. Psychological research 2009; 12(1-2): 26-39. (Persian)
 50. Cacioppo JT, Petty RE, Feinstein JA, Jarvis WB. Dispositional differences in cognitive motivation: The life and times of individuals varying in need for cognition. Psychol Bull 1996; 119(2): 197.
 51. Zare H, Rastegar A. [Examining the psychometric features of the short form of need for cognition scale (NFS) in high school students]. Social cognition 2014; 4(1): 53-66. (Persian)
 52. Zare H, Aminpour H. [Psychological tests]. Tehran: Aeizh; 2011. (Persian)
 53. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depress Anxiety 2003; 18(2): 76-82.
 54. Samani S, Jokar B, Sahragard N. [Resiliency, mental health and life satisfaction]. Journal of psychiatry and clinical psychology 2006; 3(3): 290-95. (Persian)
 55. Davis MH. Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multi-dimensional approach. J Pers Soc Psychol 1983; 44:113-26.
 56. Goleman D. Working with emotional intelligence. Bantam; 1998.
 57. Mansouri B. [Psychometric characteristics of emotion intelligence questionnaire among Tehran university students]. MS. Dissertation. Tehran: Allameh Tabataba'i University, 2001. (Persian)
 58. Peterson C, Seligman ME. Character strengths and virtues: A handbook and classification. Oxford University; 2004.
 59. Seligman ME. [Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being]. Hozhabrian S, Kamkar A. Tehran: Psyche; 2015. (Persian)
 60. McCullough ME, Emmons RA, Tsang JA. The grateful disposition: a conceptual and empirical topography. J Pers Soc Psychol 2002; 82(1): 112.
 61. Ghamarani A, Kajbaf MB, Oreyzi HR. [The study of the validity and reliability of the Gratitude Questionnaire-6 (GQ-6) in high school students]. Journal of research in psychological health 2009; 3(1): 78-86. (Persian)
 62. Yamhure Thompson L, Snyder CR, Hoffman L, Michael ST, Rasmussen HN, Billings LS, et al. Dispositional forgiveness of self, others, and situations. J Pers 2005; 73(2): 313-60.
 63. Akbari M, Golparvar M, Kamkar M. [Relationship between interpersonal trust, self-efficacy, Religiosity, forgiveness with procedural and distributive belief just world]. Journal of knowledge and research in applied psychology 2008; 35: 53-80. (Persian)
 64. Baron‐Cohen S, Wheelwright S, Hill J, Raste Y, Plumb I. The “Reading the Mind in the Eyes” test revised version: A study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high‐functioning autism. J Child Psychol Psychiatry 2001; 42(2): 241-51.
 65. Zabihzadeh A, Nejati V, Maleki Gh, Darvishi M, Radfar F. [The study of relationship between mind reading ability and Big Five factors of personality]. Journal of advances in cognitive sciences 2012; 14(1): 20-30. (Persian)
 66. Ruff RM, Niemann H, Allen CC, Farrow CE, Wylie T. The Ruff 2 and 7 selective attention test: a neuropsychological application. Percept Motor Skills 1992; 75(3-suppl): 1311-9.
 67. Weeks D. The eight essential steps to conflict resolution. Los Angeles: JP Tarcher; 1992.
 68. Fisher R, Ury WL, Patton B. Getting to yes: Negotiating agreement without giving in. Penguin; 2011.
 69. Henning M. Evaluation of the conflict resolution questionnaire. Ph.D. Dissertation. Auckland University of Technology, 2003.
 70. Haghighi H, Zarei E, Ghaderi F. [Psychometric characteristics and factorial analysis of Rahim Organizational Conflict Inventory among Iranian couples]. Journal of family psychology 2012; 1(4): 534-61. (Persian)
 71. Sawatzky R, Ratner PA, Johnson JL, Kopec JA, Zumbo BD. Self-reported physical and mental health status and quality of life in adolescents: a latent variable mediation model. Health Qual Life Outcomes 2010; 8(1): 17.
 72. Keyes CLM, Ryff CD. Generativity in adult lives: Social structural contours and quality of life consequences. In: McAdams DP, St. Aubin E. (editors). Generativity and adult development: How and why we care for the next generation. Washington, D.C.: American Psychological Association; 1998: 227-63.
 73. Zenk SN, Schulz AJ, Mentz G, House JS, Gravlee CC, Miranda PY, et al. Inter-rater and test–retest reliability: methods and results for the neighborhood observational checklist. Health Place 2007; 13(2): 452-65.
 74. Meyers LS, Gamst G, Guarino AJ. [Applied multivariate research: design and interpretation]. Pasha Sharifi H, Farzad V, Rezakhani S,  Hasanabadi HR,  Izanlou B,  Habibi M. (translators). Tehran: Roshd; 2012. (Persian)
 75. Mertler CA, Reinhart RV. Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation. Routledge; 2016.
 76. Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. Allyn and Bacon/Pearson Education; 2007.
 77. Talebi H. [Research methodology and statistic [PhD classroom handout]. Department of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Iran; 2014. (Persian)
 78. Sandy SV, Boardman SK, Deutsch M. Personality and conflict. The handbook of conflict resolution: Theory and practice; 2006: 331.
 79. Lee YC, Lin YC, Huang CL, Fredrickson BL. The construct and measurement of peace of mind. J Happiness Stud 2013; 14(2): 571-90.
 80. Van der Graaff J, Branje S, De Wied M, Hawk S, Van Lier P, Meeus W. Perspective taking and empathic concern in adolescence: Gender differences in developmental changes. Dev Psychol 2014; 50(3): 881.