پیش‌بینی تغییرات ادراک خارش در بیماری‌های مزمن پوستی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، اضطراب و افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی دانشگاه پیام نور تهران و مربی دانشگاه پیام نور، طبس، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

5 استاد گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: خارش، علامت اصلی بسیاری از بیماری‌های پوستی است که تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بیماران دارد. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی تغییرات ادراک خارش در بیماری‌های مزمن پوستی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، اضطراب و افسردگی بود.
روش‌کار: در این مطالعه‌با روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 200 بیمار با تشخیص بیماری‌های پسوریازیس، درماتیت آتوپیک و کهیر مزمن که طی فصول تابستان و پاییز 1393 به کلینیک پوست بیمارستان‌های امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد و بخش نوردرمانی مراجعه کرده بودند، در صورت دارا بودن شرایط ورود پس از اعلام رضایت در پژوهش شرکت کردند. داوطلبان به پرسش‌نامه‌های تیپ شخصیتیD، خودآگاهی و پرسش‌نامه‌ی اضطراب و افسردگی بیمارستانی پاسخ دادند. برای بررسی ادراک خارش از مقیاس آنالوگ دیداری و پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی مبتلایان به خارش استفاده شد.  پس از جمع‌آوری اطلاعات، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری داده‌ها محاسبه گردید.
 یافته‌ها: ویژگی‌های شخصیتی و آشفتگی‌های روان‌شناختی  در مجموع می توانند 5/70 درصد از واریانس ادراک خارش را تبیین نمایند. در این میان افسردگی (0001/0P<)، خلق منفی (0001/0P<)، خودآگاهی عمومی (004/0P<) و بازداری اجتماعی (009/0 P<) بیشترین سهم را داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: ویژگی‌های شخصیتی، اضطراب و افسردگی در ادراک خارش اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها