بررسی نمرات مقیاس‌های پرسش‌نامه‌ی چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا-نوجوانان بر اساس وضعیت‌های هویتی مارسیا در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی بهداشت روانی و علوم رفتاری، انستیتو روان‌پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشکده‌ی بهداشت روانی و علوم رفتاری، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 پژوهشکده‌ی خانواده، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش مهم هویت‌یابی در نوجوانی و مشکلاتی که متعاقب این مرحله صورت می‌گیرد که می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌شناسی روانی در مراحل بعدی رشد گردد، هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی نیم‌رخ شخصیتی پرسش‌نامه‌ی چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا-نوجوانان (MMPI-A) در وضعیت‌های مختلف هویتی در نوجوانان می‌باشد.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این پژوهش پس‌رویدادی و مقطعی شامل تمام دانش‌آموزان شهر تهران در مقطع دبیرستان و پیش‌دانشگاهی بود. روش نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده و گروه نمونه شامل 506 نفر از دانش‌آموزان (273 دختر و 276 پسر) به‌ صورت تصادفی از چهار منطقه‌ی شهر تهران انتخاب شدند و به سئوالات پرسش‌نامه‌های فرایند هویت ایگو و شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-نوجوان پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 و آمار توصیفی تحلیل شدند.
 یافته‌ها: میانگین نمرات تمام زیرمقیاس‌ها در تماموضعیت‌های هویتی در محدوده‌ی بهنجار قرار داشت. تنهاخرده‌مقیاس پارانویا در دختران در وضعیت هویت ایدئولوژیکی وقفه‌ی هویت در محدوده‌ی خاکستری (نمرات تی بین 60 تا 65) قرار گرفته که با وجود آن که از نظر بالینی معنی‌دار نمی‌باشد ولی بالقوه می‌تواند مشکلاتی را ایجاد نماید.
نتیجه‌گیری: نیم‌رخ شخصیتی نوجوانان در وضعیت‌های هویتی ضبط، وقفه و پراکندگی هویت در محدوده‌ی بهنجار است  و پرسش‌نامه‌ی چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا-نوجوانان توانسته است با در نظر گرفتن مسایل مربوط به بحران هویت در نوجوانان و مشکلاتی که نوجوانان با آن درگیر هستند، محدوده‌ی بهنجار بودن را از آسیب‌شناسی روانی افتراق دهد.

کلیدواژه‌ها