دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، مهر و آبان 1393، صفحه 198-299 

مقاله پژوهشی

پروفایل شخصیتی بیماران وابسته به مت آمفتامین بر اساس آزمون رورشاخ

صفحه 192-199

نگین انباری میبدی؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان بوگر


نقش ویژگی‌های شخصیتی در ملاک‌های انتخاب همسر

صفحه 233-243

هاشم جبرائیلی؛ علی زاده محمدی؛ محمود حیدری؛ مجتبی حبیبی


گزارش کوتاه

بررسی ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان با گروه عادی

صفحه 244-251

حمیدرضا میرشکاری؛ محمدرضا هرمزی؛ محمدرضا سراوانی


مقاله پژوهشی

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش تنظیم هیجان بر علایم افسردگی

صفحه 261-271

نادیا شاملو؛ مرتضی مدرس غروی؛ نگار اصغری پور