دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 97-201 
ساخت پرسش نامه ی مقدماتی تشخیص لکنت تمارضی

صفحه 162-71

10.22038/jfmh.2014.3273

احمد پورمحمد؛ میثم شفیعی؛ مسعود کاشانی؛ احمد صالحی؛ بیژن شفیعی