نقش ویژگی‌های شخصیتی در ملاک‌های انتخاب همسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشیار گروه روان شناسی بالینی، پژوهشکده ی خانواده ی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 استادیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 استادیار گروه روان شناسی سلامت، پژوهشکده ی خانواده ی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت بررسی همسرگزینی به عنوان سنگ‌ بنای اولیه‌ی تشکیل خانواده و اهمیت ملاک‌های این انتخاب بر روی موفقیت یا شکست بعدی در زندگی زناشویی، پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی با ملاک‌های انتخاب همسر را هدف خود قرار داده است.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این مطالعه‌ی تحلیلی-مقطعی شامل تمام دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل در نیم‌سال دوم سال تحصیلی91-1390 بودند. از میان این جامعه، 375 نفر (168 پسر و 207 دختر) به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه‌های شخصیت نئو و ملاک‌های انتخاب همسر باس، ارزیابی گردیدند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 و روش‌های همبستگی اسپیرمن و پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بین تعدادی از ویژگی‌های شخصیتی از جمله برون‌گرایی (01/0>P)، گشودگی به تجربه (01/0>P) و وظیفه‌شناسی با ترجیح عوامل انتخاب همسر، رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (01/0>P) و این ویژگی‌ها سهم معنی‌داری در پیش‌بینی عوامل انتخاب همسر داشتند.
نتیجه‌گیری: اگر چه ویژگی‌های شخصیتی نقش مهمی در پیش بینی ملاک‌های انتخاب همسر دارند، ولی به نظر می‌رسد که توان پیش بینی زمانی می‌تواند بیشتر باشد که فرد واقعا قصد ازدواج داشته باشد و به طور جدی در فرایند انتخاب همسر درگیر شود.

کلیدواژه‌ها


1. Nasirzadeh R, Rasoolzadeh Tabatabaie K. [Physical criteria for mate selection in college students of Tehran universities]. Journal of fundamentals of mental health 2008; 11(1): 41-50. (Persian)
2. Holmes BM, Johnson KR. Adult attachment and romantic partner preference: A review. Soc Pers 2009; 26(6-7): 833-52.
3. Buss DM, Barnes MF. Preferences in human mate selection. Pers Soc Psychol 1986; 50: 559-70.
4. Buss DM. Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behav Brain Sci 1989; 12: 1-49.
5. Barelds DPH. Self and partner personality in intimate relationships. Eur J Pers 2005; 19: 501-18.
6. Figueredo AJ, Sefcek JA, Jones DN. The ideal romantic partner personality. Pers Indiv Dif 2006; 41: 431-41.
7. Batabyal AA, Beladi H. Arranged or love marriage? That is the question. Appl Econ Lett 2002; 9: 893-7.
8. Jahangerzade J. [Social and economic issues affecting the practice of mate selection among students of Shiraz University]. MA. Dissertation. Shiraz: Shiraz University, College of psychology and education science, 1994: 98-105. (Persian)
9. Jebraeili H, Zadeh Mohammadi A, Heidari M. [Differences in mate selection criteria between sexes]. Journal of family research 2013; 9(34): 155-72. (Persian)
10. Ahadi B. [Relationship between personality and marital satisfaction]. Contemporary psychology 2008; 2(2): 95-112. (Persian)
11. Rasolei Z, Farahbakhsh K. [Relationship between attachment styles and locus of control with marital adjustment]. Andeesheh va Raftar 2008; 4(1): 17-24. (Persian)
12. Shakerian A, Fatemi A, Farhadian N. [Relationship between personality traits and marital satisfaction]. Scientific journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2009; 6(1): 92-9. (Persian)
13. Naderi F, Eftekhar Z, Amelazadeh S. [The Relationship Between personality characteristics and Intimate relations with spouses' marital disenchantment in the wives of addict male in Ahvaz]. New findings in psychology 2009: 61-78. (Persian)
14. Ahmetoglu G, Chamorro T. The relationship between dimensions of love, personality, and relationship length. Arch Sex Behav 2009; 10(5): 508-15.
15. Schultz D, Schultz SA. [Personality theories]. 8th ed. Tehran: Publishing and Editing Institute; 2006: 10-12. (Persian)
16. McCrae RR, Costa PT. [Comparison of EPI and psychoticism scales with measures of the Five factor model of personality]. Pers Individ Dif 1985; 6: 587-97.
17. Botwin MD, Buss DM, Shackelford TK. Personality and mate preferences: Five factors in mate selection and marital satisfaction. J Pers 1997; 65: 107-36.
18. Kemmelmeier M, Danilson C, Batten J. What’s in a grade? Academic success and political orientation. Pers SocPsychol Bull 2005; 31: 1386-99.
19. McCrae RR, Costa PT. A contemplated revision NEO five factor inventory. Pers Individ Dif 2004; 36: 578-96.
20. Kiamehr J. [The Standardization of the short form of five-factor NEO.FFI questionnaire and study the factor structure of that among the students of Tehran University]. MA. Dissertation. Tehran: Allameh Tabatabaei University, College of psychology and education science, 2001: 91-103. (Persian)
21. Buss DM. Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behav Brain Sci 1989; 12: 1-49.
22. Hill R. Campus values in mate selection. J Home Econ 1945; 37: 554-8.
23. Bolger N, Schilling EA. Personality and the problems of everyday life: The role of neuroticism in exposure and reactivity to daily stressors. J Pers 1991; 59: 355-86.
24. McKibbin W F. Miner E J. Shackelford T K. Ehrke A D. Weekes-Shackelford V A. Men,s mate retention varies with men,s personality and their partner,s personality. Personality and Individual Differences, 2014; 56: 62-67.