اثربخشی آموزش گروهی به شیوه ی عقلانی–هیجانی–رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی نوجوانان خوابگاهی پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام

3 استادیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: دوره‌ی نوجوانی، مرحله‌ی مهم رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می‌رود. بحران هویت در این دوره می‌تواند موجب مشکلات روانی در نوجوانان گردد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرآموزش گروهی به شیوه‌ی عقلانی هیجانی-رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش‌آموزان نوجوان خوابگاه‌های
شبانه‌روزی می‌باشد.
 
 روش‌کار: جامعه‌ی آماری این کارآزمایی بالینی شامل تمام دانش‌آموزان نوجوان پسر خوابگاهی در شهرستان تربت حیدریه در فاصله‌ی زمانی سال تحصیلی 1391-1390 بودند. نمونه شامل 24 نفراز دانش‌آموزان نوجوان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (12 نفر) و شاهد (12 نفر) قرار داده شدند.گروه آزمون، درمان عقلانی هیجانی-رفتاری را به مدت نه جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای دریافت کرد و گروه شاهد، 8 جلسه آموزش
مهارت‌های زندگی را دریافت نمود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی شادکامی آکسفورد و پرسش‌نامه‌ی هویت شخصی احمدی می‌باشد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 12 تحلیل گردید.
 
یافته‌ها: آموزش گروهی به شیوه‌ی عقلانی-هیجانی-رفتاری در مقایسه با گروه شاهد به گونه‌ای معنی‌دار به کاهش  بحران هویت (002/0=P) وافزایش شادکامی (001/0=P)  منجر می‌شود. 
 
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مولفه‌های آموزش گروهی با رویکرد عقلانی هیجانی-رفتاری مانند شناسایی و چالش با افکار غیر منطقی می‌تواند موجب کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی شود.

کلیدواژه‌ها


1. Solhi M, Sadeghi A, Ruodbari M.  The effect of group discussion education on mental health preventive behaviors in adolescence school girls.  J Health Res 2012; 2(2): 247-56.
2. Dadpour G, Tavakolizadeh J, Panahi Shahri M. The effectiveness of rational-emotional group training on self-esteem and anxiety of gifted boy students. J Health Res 2012; 2(1): 36-43.
3. Abdi Zarrin S, Rod Adib N, Younesi SJ, Askari A. Relationship between identity styles and self-efficacy beliefs personal and collective: Comparison of Iranian and Afghanistan high boys in Qom. J Appl Psychol 2008; 2(8): 686-700.
4. Berk LE. [Development through the lifespan]. 2nd ed. Seyed Mohammadi Y. (translator). Tehran: Arasbaran; 2001: 59-67. (Persian)
5. Archer SL, Waterman AS. Adolescent identity development: Contextual perspectives. In: C.B. Fisher CB, Lerner RM. (editors). Applied developmental psychology. New York: McGraw-Hill; 1994: 76-100.
6. Vleioras G, Bosma HA. Are identity styles important for psychological well-being? J Adolesc 2005; 28(3): 397-409.
7. Nasuhy M, Ahamdi A, Abedi MR. The relationship between happiness and the causes of high school students. Knowledge and research in applied psychology 2005; 6: 33-50.
8. Diener E, Lucas RE, Oishi S. Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. In: Snyder CR, Lopez SJ. (editors). 2nd ed. New York: Oxford University; 2009: 187-94.
9. Gonzalez JE, Nelson JR, Gutkin TB, Saunders A, Galloway A, Shwery CS. Rational emotive therapy with children and adolescents: a meta analysis. J Emot Behav Disord 2004;12(4): 222-35.
10. Rajabi GH, Kasmayi SK. A study of the impact of rational-emotive-behavioral therapy (Ellis irrational beliefs) as group counseling methods on subscales general health recovery in male high school students. J School Psychol 2012; 1(2): 59-76.
11. Sharifi Zarchi F. [Effectiveness of teaching life skills on happiness, spiritual intelligence and emotional intelligence in students]. MA. Dissertation. Tehran: Tehran Psychiatry Institute, Tehran University of Medical Sciences, 2009: 35-55. (Persian)
12. Alipur A, Agah Haris M. [Reliability and validity of oxford happiness index in Iranian people]. Iran psychologist 2007; 12: 287-98. (Persian)
13. Ahmadi A, Rezvaninejad M. [Influence of group education with reality therapy approach on students’ identity crisis].Counseling research and developments 2000; 1(3-4): 74-89. (Persian)
14. Shabani A. [Influence of group counseling with reality therapy approach on reducing identity crisisof crime immolations]. MA. Dissertation. Tehran: Allameh Tabatabaee University, College of educational sciences and psychology, 2001: 78-84.
15. Salimi Bajestani H. Group Counseling: Rational emotional-behavioral group counseling. School Couns 2011; 7(25): 36-9.
16. Trip S, Vernon A, McMahon J. Effectiveness of rational-emotive education: a quantitative meta-analytical study. Cogn Behav Psychother 2007; 7(1): 81-93.
17. Ahadi H, Yousefi Loya M, Salehi M, Ahmad I. Effectiveness of intervention rational-emotional- behavioral group therapy group with real students in improving public health. Psychol Res 2009; 1(2): 1-15.
18. Rajabi GH, Khodaee MH. The effect of group counseling with rational-emotional-behavioral therapy on health and self-esteem of students. J Educ Sci Stud 2008; 1(2): 31-48.
19. Marcotte D. Irrational beliefs and depression in adolescence. Adolescence 1996; 31: 935-54.
20. Bernard ME, Joyce M. Rational emotive therapy with children and adolescents. New York: John Wiley; 1984: 577-778.
21. Pourbakhtiar H, GolmohammadianM.Effectiveness of REBT group counseling on the self-concept and academic performance of students. The new psychology 2009; 5: 81-96.
22. Honkanen H., Viinamaki H. Life satisfaction and suicide: A 20 year follow-up study. Am J Psychiatry 2001; 158: 433-9.
23. Fery M. [Group cognitive therapy for depression]. Sahebi A, Hamidpur H, Anduz Z. (translators). Mashhad: Jihad; 2003:  24-100.