پروفایل شخصیتی بیماران وابسته به مت آمفتامین بر اساس آزمون رورشاخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: مطالعه در مورد ویژگی‌های شخصیتی و سبک عاطفی افراد سوء‌مصرف‌کننده‌ی مواد، اطلاعاتی در مورد عوامل زیربنایی و تداوم‌دهنده‌ی رفتار اعتیاد، به‌ دست می‌دهد. با توجه به رشد چشمگیر مصرف مواد محرک به ویژه مت‌آمفتامین در سال‌های اخیر، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پاسخ‌های فرافکن گروه وابسته به مت‌آمفتامین در آزمون رورشاخ انجام شد.
 روش‌کار: این مطالعه‌ی مقطعی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس در سال 91-1390 در 40 مرد وابسته به مت‌آمفتامین در کمپ‌های ترک اعتیاد یاران، امید، نوین، امید رهایی و نجات و 40 نفر گروه شاهد در شهرستان یزد انجام شد. دو گروه از نظر سن و جنس همتا و از نظر تحصیلات، همگن شده بودند. آزمون رورشاخ در شرکت‌کنندگان اجرا شد. اعتبار بین نمره‌گذاران از طریق همبستگی بین دو نمره‌گذار مستقل به دست آمد. داده‌ها با مدل رگرسیون لجستیک و با نرم افزار spssv19 تحلیل شدند.
یافته‌ها: پاسخ‌های منفی انسانی و پاسخ‌های رنگ– شکل در آزمون رورشاخ، قادرند به طور معنی‌داری (05/0P<) افراد وابسته به مت‌آمفتامین را از گروه شاهد تفکیک نمایند. با یک مدل رگرسیون لجستیک، 70 درصد افراد به درستی طبقه‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: فراوانی پاسخ‌های فرافکن منفی انسانی در گروه وابسته به مت‌آمفتامین نشان می‌دهد که این گروه به علت شخصیت خودشیفته، تا حدی در مورد کمال شخصی نامطمئن بودند و تمایل داشتند با حالت تدافعی موقعیت‌هایی را که با ارزش خود چالش‌انگیز می‌یابند، خنثی یا کنترل نمایند. هم‌چنین کاهش پاسخ‌های رنگ- شکل شاخصی از پیشرفت درمان صورت گرفته در کمپ ترک اعتیاد، در گروه وابسته به مت‌آمفتامین است.

کلیدواژه‌ها


1. Carr A. The handbook of child and adolescents clinical psychology: A contextual approach. 2nd ed. London: Rutledge; 2006: 571.
2. Kring AM, Davison GC, Neal J, Johnson SL. Abnormal psychology. New York: John Wiley and sons; 2009: 297.
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000: 128-33.
4. Mott J. The psychological basis of drug dependence: The intellectual and personality characteristics of opiate users. Br J Addiction 1972; 67: 89-99.
5. Vanem PC, Krog Hartmann E. Assessment of substance abusers on the MCMI-III and the Rorschach. Scand J Psychol 2008; 49: 83-91.
6. Marnat GG. Handbook of psychological assessment. New York: John Wiley: 466, 467, 469, 470, 472.
7. Yamamoto K, Kanbara K, Mutsuura H, Ban I, Mizuno Y, Abe T, et al. Psychological characteristics of Japanese patients with chronic pain assessed by the Rorschach test. Biol Psychosoc Med 2010; 4: 1-13.
8. Exner JE, Erdberg PH. the Rorschach: Comprehensive system. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley; 2005: 224.
9. Stefánsson R, Hesse M. Personality disorders in substance abusers: A comparison of patients treated in a prison unit and patients treated in inpatient treatment. Int J Ment Health Addict 2008; 6: 402-6.
10. Noori R, Gharaghloo B. [The consideration of strong point and limitation of applying police woman in struggling with addictive drugs in Iran]. Iranian journal of Police Science University 2011; 12: 96-128. (Persian)
11. Lunenburg FC, Beverly JI. Writing a successful thesis or dissertation: Tips and strategies for students in the social and behavioral sciences. Netherland: Corwin; 2008: 179.
12. Exner JE. The Rorschach: A comprehensive system. 4th ed. United States: John Wiley; 2003.
13. Mojtahedi M, Baraheni MN, Dezhkam M. [Preliminary standardization of Rorschach test based on Exner comprehensive system]. MA. Dissertation. Tehran: Institute of Psychiatry University, College of psychology and education science, 1996: 71-91. (Persian)
14. Dougherty RJ, Lesswing NJ. Inpatient cocaine abusers: An analysis of psychological and demographic variables. J Subst Abuse Treat 1989; 6(1): 45-7.
15. Hendin H, Pollinger A, Ulman R, Carr AC. Adolescent marijuana abusers and their families. NIDA Res Monogr 1981; 40: 1-109.
16. Edelstein RS, Newton NJ, Stewart AJ. Narcissism in midlife: Longitudinal changes in and correlates of women’s narcissistic personality traits. J Pers 2012; 80(5): 1179-204.