بررسی ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان با گروه عادی

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

2 روان پزشک، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3 دکترای روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

افسردگی پس از زایمان، سندرمی است که ترکیبی از ناخوشی‌های جسمی، روانی و تغییرات رفتاری که برخی از زنان پس از تولد فرزند آن را تجربه می‌کنند. هدف پ‍ژوهش حاضر، مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان با گروه عادی (فاقد افسردگی پس از زایمان) می‌باشد.
در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 150 نفر (99 نفر در گروه فاقد افسردگی پس اززایمان و 51 نفردرگروه افسرده‌ی پس از زایمان) از مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی شهر زاهدان درسال 92-1391 بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار تحقیق شامل دو پرسش‌نامه‌ی افسردگی پس از زایمان ادینبورگ و پرسش‌نامه‌ی پنج عاملی شخصیت نئو بود. برای تحلیل داده‌ها ازآزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و نرم‌افزار SPSSنسخه‌ی 18 استفاده گردید.
بین میانگین نمرات ویژگی‌های شخصیتی در دو گروه زنان افسرده‌ی پس از زایمان و گروه عادی ‌در شاخص‌های روان‌آزرده‌گرایی، برون‌گرایی، موافق بودن و با وجدان بودن، تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات دو گروه وجود داشت (001/0=P) ولی درشاخص گشودگی تفاوت، معنی‌دارنبود (654/0=P).
 برنامه‌های حمایتی و آموزشی در طی دوره‌ی قبل و بعد از زایمان، برای مادر و اطرافیان در جلوگیری از مشکلات شخصیتی در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


 1. Haghshenas H. [Project of five-factor personality, interpretation director and tests manner of NEO FFI-NEOPI-R]. Journal of Shiraz University of Medical Sciences 2004; 12: 35-47. (Persian)
 2. McCrae RR, Costa PT. A contemplated revision of NEO five factor inventory. Pers Individ Dif 2004; 36(3): 578-96.
 3. Ghoreishizadeh SM. [Psychiatric aspects of prenatal care and childbirth]. Journal of nursing and midwifery, Tabriz University of Medical Sciences 1993; 32: 70-8. (Persian)
 4. Sharp D. Childbirth and mental health. The practitioner 1992; 236: 31-315.
 5. Beck CT. Predictors of postpartum depression: An update. J Nurs Res 2001; 50(5): 85- 275.
 6. Karkeabadi M. [The competitive surveying of depression in works women and housewives in Mashhad]. MS. Dissertation. Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences, College of nursing and midwifery, 1998: 69-82. (Persian(
 7. McCrae RR, Costa PT. A contemplated revision of NEO five factor inventory. Pers Individ Diff 2004; 36(3): 578-96.
 8. Dolatian M, Maziar P. The relationship between mode of delivery and post -partum depression. Journal of Reproduction and Infertility. 2006; 7 (3): 260-268. (Persian)
 9. Khodadoostan M. [Surveying the factors relative to postpartum depression]. MS. Dissertation. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences, College of nursing and midwifery 1998; 6-55. (Persian)
 10. Fatehizadeh M. [Effectiveness of behavioral marital therapy on depression during pregnancy and post-natal depression in women in Kerman]. MS. Dissertation. Isfahan: College of consultancy, 2006: 268-80. (Persian)
 11. Montazeri A, Torkan B, Omidvari S. [The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): translation validation study of Iranian version]. Biomedicentral psychiatry journal 2007; 7: 11-15. (Persian)
 12. Garousie Farshi M.  [New approaches in the assessment of personality]. Tabriz: Jameh Pajooh; 2001: 123-34. (Persian)
 13. Kiamehr J. [Standardization of short form questionnaire and the NEO five-factor and checking of structure’s them]. MS. Dissertation. Tehran: University of Allameh Tabatabaei, College of psychology and educational sciences, 2002: 14-36. (Persian)
 14. Halbreich U, Karkun S. Cross-cultural and social diversity of prevalence of postpartum depression and depressive symptoms. J Affect Disord 2006; 91: 97-110.
 15. Hirschfield RM, Klerman GL, Lavori P, Keller MB, Griffith P, Coryell W. Premorbid personality assessments of first onset of major depression. Arch Gen Psychiatry 1989; 46: 50-345.
 16. Roberts SB, Kendler KS. Neuroticism and self-esteem as indices of the vulnerability to major depression in women. Psychol Med 1999; 29: 91-110.
 1. Berlanga C, Heinze G, Torres M, Apiquian R, Caballero A. Personality and clinical predictors of recurrence of depression. J Psychiatr Ment Health Serv 1999; 50: 80-376.
 2. Mulder RT. Personality pathology and treatment outcome in major depression: a review. Am J Psychiatry 2002; 159: 71-359.
 3. Scott J, Williams JM, Brittle bank A, Ferrier IN. The Relationship between premorbid neuroticism, cognitive dysfunction and persistence of depression: A 1-year follow-up. J Affect Disord 1995; 33: 72-167.
 4. Areias ME, Kumar R, Barros H, Figueiredo E. Comparative incidence of depression in women and men, during pregnancy and after child birth .Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale in Portuguese mothers. Br J Psychiatry 1996; 169: 5-30.
 5. Boyce P, Parker G, Barnett B, Cooney M, Smith F. Personality as a vulnerability factor to depression. Br J Psychiatry 1991; 159: 14-106.
 6. Matthey S, Barnett B, Ungerer J, Waters B. Paternal and maternal depressed mood during the transition to parenthood. J Affect Disord 2000; 60: 75-85.
 7. Kumar R, Robson KM. A prospective study of emotional disorders in child bearing women. Br J Psychiatry 1984; 144: 35-47.
 8. Gershuny BS, Sher KJ. The relation between personality and anxiety: Findings from a 3-year prospective study. J Abnorm Psychol 1998; 107: 62-252.
 9. McFatter RM. Interactions in predicting mood from extraversion and neuroticism. Pers Psychosoc J 1994; 8: 570-660.
 10. Aben I, Denollet J, Lousberg R, Verhey F, Wojcie Chowski F, Honig A. Personality and vulnerability to depression in stroke patients: A 1-yearprospective follow-up study. Stroke 2002; 33: 2391-5.
 11. Ernst C, Schmid G, Angst J. The Zurich Study. XVI. Early antecedent of depression: A longitudinal prospective study on incidence in young adults. Eur Psychiatr Clin Neurosci J 1992; 242: 51-142.