اعتبار و پایایی مقیاس ترسیمی سرزندگی کودکان 6 تا 12 سال

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 روان شناس سلامت، دانشگاه تهران

2 روان شناس سلامت، استادیار دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: سرزندگی به عنوان احساس اشتیاق، طراوت و سرشار بودن از انرژی، شناخته شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پایایی و اعتبار آزمون ترسیمی سرزندگی کودکان بود.
روش‌کار: این مطالعه از نوع سنجش روایی پیش‌بین با روش باز‌آزمایی انجام گردید. نمونه‌ی پژوهش شامل 281 (54%) دختر و 239 (46%) پسر بین 6 تا 12 سال از مدارس شهر تهران و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده بودند. این مقیاس در سه مرحله ساخته و ویژگی‌های روان‌سنجی آن مورد مطالعه قرار گرفت. سطح اول شامل تحلیل کیفی ترسیم کودکان، مصاحبه و ساخت مقیاس بود. در سطح دوم، روایی محتوایی مقیاس محاسبه شد. سپس در سطح سوم، پایایی بازآزمایی مقیاس آزمون ترسیمی سرزندگی (نتایج دو بار اجرای آزمون) بررسی گردید.
یافته‌ها: نتایج پایایی بازآزمایی مقیاس، معنی‌دار به دست آمد (83/0=r و 001/0P<). ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی همسانی درونی 89/0 شد. اعتبار مقیاس ترسیمی سرزندگی کودکان با استفاده از تشخیص چهره‌ها به عنوان مقیاس تصویری (93/0=r و 001/0P<)، مقیاس کوتاه افسردگی-شادی کودکان به عنوان مقیاس قلم و کاغذی (72/0=r و 05/0P<)، ارزیابی معلم (91/0=r و 001/0P<) و نمره‌ی ورزش به عنوان مقیاس رفتاری (95/0=r و 001/0P<) محاسبه گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش با یافته‌های پیشین در مورد نشانگرهای هیجانی در ترسیم کودکان هم‌خوانی داشت. این ابزار می‌تواند برای ارزیابی بالینی و کاربرد در حوزه‌ی روان‌شناسی سلامت کودکان، کارآمدی خوبی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Kubzansky LD, Sparrow D, Vokonas P, Kawachi I. Revitalization through self-regulation: The effects of autonomous and controlled motivation on happiness and vitality. Spine 2001; 25: 2616-21.
 2. Izard CE, Ackerman BP. Helpful self-control: Autonomy support, vitality, and depletion. Psychosomatics 2000; 43: 456-63. 
 3. Fredrickson BL. Effect of self determination theory-based recreation activity-staging on vitality and affinity toward nature among youth. Nature 1998; 18: 250-2.
 4. Ryan RM, Frederick C. Relationship status: Scales for assessing the vitality of late adolescents' relationships with their parents. Children’s health care 2003; 31: 47-68.
 5. Meltzer LJ, Mindell JA. Emotional vitality in infancy as a predictor of cognitive and language abilities in toddlerhood. Clin Psychol Rev 2006; 26: 233-56.
 6. Rozanski A, Kubzansky L. Promoting vitality in health and physical education. J Affect Disord 2005; 40: 49-51.
 7. Muraven M, Gagne M, Rosman H. Helpful self-control: Autonomy support, vitality, and depletion in children. J Exp Soc Psychol 2008; 44: 573-85.
 8. Meltzer LJ, Mindell JA. Emotinal vitality in children. Arch Intern 2007; 166: 1749-55.
 9. Williams NA,  Davis G, Hancock M, Phipps S. Optimism and pessimism in children with cancer and healthy children: Confirmatory factor analysis of the youth life orientation test and relations with health-related quality of life. . Pediatr Psychol 2010; 35(6): 672-82.
 10. Gross J, Hayne H. Drawing facilitates children’s verbal reports of emotionally laden events. J Exp Psychol Appl 2005; 4: 163-79.
 11. Klepsch M, Logie L. Children draw and tell: An introduction to the projective uses of children’s human figure drawings. New York, NY: Brunner/Mazel; 2009: 111-14.
 12. Pridmore P, Lansdown R. Personality projection in the drawings of the human figure. J Affect Disord 2005; 40: 49-51.
 13. Machover K. Personality projection in the drawings of the human figure. Springfield IL: Thomas; 1949: 213-15.
 14. Rae WA. Analyzing drawing of children who are physically ill and hospitalized. Children’s health care 2008; 20: 198-207.
 15. Koppitz EM. Psychological evaluation of children’s human drawings. New York: Crune and Stratton; 1968: 93-86.
 16. Kurylyszyn N, McGrath PJ, Cappelli M, Humphrey P. Children’s drawings: What can they tell us about intensity of pain? Clin J Pain 2009; 2: 155-8.
 17. Welsh J, Instone S. Use of drawings by children in the pediatric office. In: Dixon S, Stein M. (editors). Encounters with children: Pediatric behavior and development; 2006: 571-89.
 18. Rollins JA. Tell me about it: Drawing as a communication tool for children with cancer. J Pediatr Oncol Nurs 2005; 22(4): 203-21.
 19. Saneei A, Bahrami H, Haghegh SA. Self-esteem and anxiety in human figure drawing of Iranian children with ADHD. The arts in psychotherapy 2011; 38(4): 256-60.
 20. Koppitz E. Psychological evaluation of human figure drawings by middle school pupils. London: Grune and Stratton; 1984: 68-71.
 21. Firoozi M, Besharat MA, Rahimian Boogar E. Emotional regulation and adjustment to childhood cancer: Role of the biological, psychological and social regulators on pediatric oncology adjustment. Iran J Cancer Prev 2013; 6(2): 65-72.
 22. Ahmadi S. [Vitality and reliability of identification of faces scale]. MS. Dissertation. Rudehen: Islamic Azad University, Branch of Rudehen, 2011. (Persian)
 23. Milfont TL, Merry S, Robinson E, Denny S, Crengle S, Ameratunga S. Evaluating the short form of the Reynolds adolescent depression-happiness scale in children and adolescents. Aust NZ J Psychiatry 2008; 42(11): 950-4.
 24. Prichard I, Tiggemann M. Relations among exercise type, self-objectification, and body image in the fitness centre environment: The role of reasons for exercise. Psychol Sport Exerc 2008; 9(6): 855-66.
 25. Koppitz EM. Psychological evaluation of children’s human figure drawings. Children’s health care 1968; 4: 163-79.
 26. Cox C. The volcano drawing: A technique for assessing levels of affective tension. Cassette recording 1993; 34: 16-143.
 27. Broadbent E, Niederhoffer K, Hague T, Corter A, Reynolds L. Headache sufferers' drawings reflect distress, disability and illness perceptions. J Psychosom Res 2009; 66(5): 465-70.
 28. Mehta T, Venkata A, Subramaniam I,  Chetter I, McCollum P. Assessing the responsiveness of disease-specific quality of life instruments in intermittent claudication. Eur J Vasc Endovasc 2003; 25(3): 202-8.