دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393 
تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر استرس شغلی پرستاران بخش روان پزشکی

صفحه 12-21

سعید واقعی؛ علی مشکین یزد؛ نگار اصغری پور؛ سعید ابراهیم زاده


بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد

صفحه 51-60

علی رجایی؛ سید امیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ سید جواد کریمیان ناری