دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهمن و اسفند 1400 
ارزیابی اپیدمیولوژیک تجاوز جنسی

صفحه 61-65

10.22038/jfmh.2022.19545

Seyed Ariya Hedjazi؛ Nazila Badieyan Moosavi؛ Ramin Bahramizadeh Sajjadi؛ Shabnam Niroumand