دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهمن و اسفند 1400 

مقاله پژوهشی

مطالعه تأثیر مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر نگرش شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستان

صفحه 11-19

یعقوب رییسی آهوان؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور


گزارش کوتاه

ارتباط گروه خونی و اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان

صفحه 55-59

حدیث رومیانی؛ مرتضی میخک بیرانوند؛ علی فرهادی


ارزیابی اپیدمیولوژیک تجاوز جنسی

صفحه 61-65

سید آریا حجازی؛ نازیلا بدیعیان موسوی؛ رامین بهرامی زاده سجادی؛ شبنم نیرومند