ارتباط گروه خونی و اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 دستیار تخصصی گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه: تغییرات در سبک زندگی انسان های امروزی باعث تحمیل فشار‌های روانی فراوان بر افراد شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه کنونی جهت بررسی اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان و ارتباط آن با گروه خونی انجام شده است.
روشها: این مطالعه مقطعی برروی 315 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل دردانشگاه علوم پزشکی لرستان صورت گرفت. جهت بررسی استرس، اضطراب وافسردگی از پرسشنامه DASS-21 استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شده است.
یافته ها: بیشترین و کمترین درصد فراوانی در بین گروههای خونی به ترتیب گروه خونی O و AB می‌باشند. میانگین نمره استرس، اضطراب و افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در محدوده طبیعی قرار دارند. ارتباط معناداری بین نمرات میانگین استرس، اضطراب و افسردگی در دانشکده های مختلف وجود ندارد ((P >0.05.متغیر های استرس، اضطراب و افسردگی در بین دانشجویان از نظر گروه های خونی مختلف، نسبت به همدیگر تفاوت معناداری ندارند ((P >0.05.نمره میانگین افسردگی و استرس در مردها نسبت به زن‌ها بالا تر است ولی نمره اضطراب به صورت جزیی در زنان بالاتر است اما اختلاف معنا داری با یکدیگر ندارند ((P>0.05.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق، ارتباط مشخصی بین گروه خونی و استرس، اضطراب و افسردگی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها