دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، مرداد و شهریور 1401