دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، مرداد و شهریور 1401 
ایجاد یک حداقل مجموعه داده ها برای پرونده های اورژانس روانپزشکی

صفحه 223-230

Zahra Ebnehoseini؛ Marziyhe Meraji؛ Amir Rezaei Ardani؛ Farzad Akbarzadeh؛ Malihe Irajzade


رابطه بین خودکارآمدی و رضایت از زندگی: نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجان

صفحه 231-240

Bahramali Ghanbary Hashemabady؛ Alieh Zamani Tavousi؛ Mohammadreza Mazloomzadeh؛ Seyedeh Mahsa Kazemi