دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1401 

مقاله مروری

Language intervention based on cognitive metaphor and time perception in cochlear implanted children

صفحه 67-73

10.22038/jfmh.2021.19790

Mina Riyassi؛ Reza Nilipour؛ Peyman Hassani-Abharian؛ Saeid Mahmoudian؛ Maryam Moghadasin


The effectiveness of play therapy with life skills approach on separation anxiety syndrome in preschool children

صفحه 129-135

10.22038/jfmh.2022.20029

Amir Mohammad Mostafazadeh؛ Hoda Refougaran؛ Marjan Moradi؛ Mousalreza Adinepour Sarab؛ Kimia Sabbagh