دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1401 

مقاله مروری

مداخله زبانی مبتنی بر استعاره های شناختی و ادراک زمان در کودکان کاشت حلزون شنوایی

صفحه 67-73

مینا ریاسی؛ رضا نیلی پور؛ پیمان حسنی ابهریان؛ سعید محمودیان؛ مریم مقدسین


اثربخشی بازی‌درمانی با رویکرد مهارت‌های زندگی بر نشانگان اضطراب جدایی در کودکان پیش‌دبستانی

صفحه 129-135

امیرمحمد مصطفی زاده؛ هدی رفوگران؛ مرجان مرادی؛ موسی الرضا آدینه پور سراب؛ کیمیا صباغ