اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشخوار فکری و نگرانی از تصویر بدنی سالمندان مبتلا به افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، موسسه غیرانتفاعی دانشگاه آپادانا شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) در کاهش نشخوار فکری و نگرانی از تصویر بدنی سالمندان مبتلا به افسردگی شهر شیراز بود.
روش کار:  جامعه آماری پژوهش کلیه سالمندان دارای افسردگی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهر شیراز بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 30 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. در طی این مدت گروه گواه هیچ نوع مداخله‌ای دریافت نکرد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس تصویر بدنی، پرسشنامة افسردگی بک ویرایش دوم و مقیاس پاسخ نشخوارفکری در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای دو گروه آزمایش و گواه استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار(SPSS.21) انجام گرفت.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از لحاظ متغیرهای نشخوار فکری و نگرانی از تصویر بدنی وجود دارد.
نتیجه گیری: یافته‌ها حاکی از آن بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشخوار فکری و نگرانی از تصویر بدنی، اثربخش است.

کلیدواژه‌ها