مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه رفتاری (IBCT) و زوج درمانی بازسازنده عاطفی (ARCT) بر متعارف سازی زناشویی زوجین و پریشانی عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22038/jfmh.2022.19522

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر، محققان تلاش کرده‌اند اثربخشی زوج درمانی‌ها را ارزیابی کنند. هدف این تحقیق ارزیابی زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه (IBCT) و زوج‌درمانی بازسازنده عاطفی (ARCT) به عنوان درمان‌هایی برای متعارف‌سازی زناشویی و پریشانی عمومی است.
روش‌ کار: جامعه آماری پژوهش حاضر را زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه 3 تهران در سال 1396 تشکیل می‌دهند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. 24 زوج به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند. همه آنها پرسشنامه رضایت زناشویی اصلاح شده اسنایدر (1979) را تکمیل کردند. گروه های آزمایش 12 جلسه نود دقیقه ای (IBCT) یا (ARCT) دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. از آزمون MANCOVA با اندازه گیری های مکرر استفاده شد و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.
نتایج: یافته ها نشان داد که رفتار درمانی تلفیقی به طور معنی داری بر متعارف سازی زناشویی و پریشانی کلی تاثیر دارد (001/0> P، 361/23=F). همچنین زوج درمانی بازسازنده عاطفی بر قراردادی شدن زناشویی (566/13=F، 001/0>P) و پریشانی (003/0>P، 267/10=F) تأثیر معناداری داشت. علاوه بر این، هر دو روش درمانی، پیگیری‌های یک ماهه مؤثر بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه و زوج‌درمانی بازسازی عاطفی در افزایش متعارف سازی زناشویی و کاهش پریشانی مؤثر است. آموزش زوج درمانی رفتار تلفیقی و زوج درمانی بازسازی عاطفی می تواند برای روانشناسان، متخصصان سلامت، زوج درمانگران و مشاوران خانواده برای بهبود رضایت زناشویی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها