دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، آذر و دی 1392 

مقاله پژوهشی

عوامل پیش بینی کننده ی جستجوی جراحی زیبایی

صفحه 243-253

10.22038/jfmh.2013.2018

عذرا محمدپناه اردکان؛ حسن یعقوبی؛ رحیم یوسفی


اضطراب و افسردگی در زنان جوان وابسته به مواد در مشهد

صفحه 254-262

10.22038/jfmh.2013.2275

محمد خواجه دلویی؛ ملیحه دادگر مقدم؛ مجیدرضا عرفانیان؛ مرتضی آهنگران؛ علی بابایی


اثر تمرینات نوروفیدبک بر میزان توجه ورزشکاران ماهر دو و میدانی

صفحه 312-318

10.22038/jfmh.2013.2288

پیمان هاشمیان؛ احمد فرخی؛ آرش میری فر؛ مریم کیهانی؛ سید علیرضا سجادی