دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، خرداد و تیر 1392، صفحه 5-81